Dpä 379 Lättharven 4

Underrättelse om granskning

Förslag till ändring av detaljplan DPä 379/92 Lättharven 4
Heby tätort, Heby kommun, Uppsala län.

DPä 379/92 Lättharven 4

 

 

 

 

 

 

 

 

DPä 379/92 Lättharven 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mark- och planeringsenheten har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Lättharven 4. Detaljplanen har varit föremål för samråd under tiden 2019-12-13 till 2020-01-24. Inkomna synpunkter i samrådet samt kommunens ställningstagande till dessa finns redogjorda i samrådsredogörelsen.

Granskningstid: 2020-05-20 – 2020-06-07

Syftet med detaljplaneändringen:
Detaljplaneändringen syftar till att möjliggöra för att en carport eller tak över bilplats kan uppföras permanent på fastigheten. Detta genom att byggrätten utökas samt att delar av den mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas ersätts med mark som möjliggör för en carport eller tak över bilplats.

Planförfarande:
Detaljplaneändringen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Detaljplaneändringen avviker inte från översiktsplanen.

Skriftliga synpunkter:
Yttrande ställs skriftligen till Heby kommun, Mark- och planeringsenheten, 744 88 Heby,
eller via e-post till information@heby.se

Yttrande ska ha inkommit senast den 7 juni 2020. Om inget skriftligt yttrande inkommit på förslaget senast under granskningstiden kan rätten förloras att kunna överklaga beslut att anta planen.

Planhandlingar:
Planhandlingar såsom underrättelse om granskning, plankarta, plan- och genomförandebeskrivning och samrådsredogörelse finns i länkarna nedan.

Relaterat

Kontakt

Erik Mörtsell
Mark och planeringsenheten
0224-362 80
erik.mortsell@heby.se