Dpä 379 Lättharven 4

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplaneändring

DPä 379/92 Lättharven 4, Heby tätort, Heby kommun, Uppsala län.

Dpä 379 Lättharven 4

Detaljplaneändringen syftar till att möjliggöra för att en carport eller tak över bilplats kan uppföras permanent på fastigheten. Detta genom att byggrätten utökas samt att delar av den mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas ersätts med mark som möjliggör för en carport eller tak över bilplats.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900) med möjlighet till begränsat standardförfarande. Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen.

Inkomna yttranden kommer efter samrådstiden redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse

Samråd:
Samrådstiden är perioden 2019-12-13 till och med 2020-01-24

Skriftliga yttranden:
Yttrande ställs skriftligen till Heby kommun, Mark- och planeringsenheten, 744 88 Heby, eller via e-post till information@heby.se

Yttrande ska ha inkommit senast den 24 januari 2020.

Förslaget till detaljplaneändringen skickas skriftligen till remissinstanser och sakägare men finns även tillgängligt på denna sida.

Erik Mörtsell
Planarkitekt

Planhandlingarna finns tillgängliga i länkarna nedan.

Relaterat

Kontakt

Erik Mörtsell
Mark och planeringsenheten
0224-362 80
erik.mortsell@heby.se