DPä 380 Del av Sjukhustomten 1:3 och Hov 10:3 (antagen 181204)

MEDDELANDE OM ANTAGEN DETALJPLAN

Ändring av del av detaljplan för Sjukhustomten, del av Sjukhustomten 1:3 och Hov 10:3, DPä 345/369/380 

Kommunstyrelsen i Heby kommun har antagit ovanstående förslag till ändring av detaljplan, upprättat 11 september 2018.

Beslutet togs den 4 december 2018.

Justering av protokollet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla 6 december 2018.

Besvärshänvisning

Beslut om att anta en detaljplan får överklagas hos länsstyrelsen. Bestämmelserna för standardförfarande har tillämpats.

Besvärsinlagan skall innehålla uppgift om vilket beslut som överklagas, vilken ändring av beslutet som begärs samt vara undertecknat. Skrivelsen bör också innehålla synpunkter på den sakfråga som överklagas samt den klagandes adress. Överklagandet sänds till Kommunstyrelsen i Heby kommun, 744 88 Heby.

Överklagandet skall vara kommunen tillhanda inom fyra veckor från den dag antagandebeslutet lades upp på kommunens hemsida, alltså senast den 3 januari 2019. Överklagandetiden förlängs en vecka pga. helgdagar.

MARK- OCH PLANERINGSENHETEN

 

Planhandlingarna finns tillgängliga i länkarna nedan.

 

Relaterat