DPä 386 Västerlövsta-Nordsjö 2:84

Förslag till ändring av detaljplan för DPä 386 Västerlövsta-Nordsjö 2:84, Nordsjö 2:84 Västerlövsta distrikt Heby kommun, Uppsala län

Mark- och planeringsenheten har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Västerlövsta-Nordsjö 2:84. Detaljplanen har varit föremål för samråd under tiden 2021-01-22 till 2020-02-19. Inkomna synpunkter i samrådet samt kommunens ställningstagande till dessa finns redogjorda för i samrådsredogörelsen.

Granskningstid: 2021-03-17 – 2021-04-07

Planens syfte: Syftet med detaljplaneändringen är att förlänga den byggbara marken något söderut men bibehålla samma avstånd till vattnet som i dagsläget. Endast prickmarken kommer att ändras, byggrätten kvarstår.

Planförfarande: Detaljplaneändringen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900)
Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen.

Yttrande: Yttrande ställs skriftligen till Heby kommun, Mark- och planeringsenheten, 744 88 HEBY, eller till information@heby.se
Yttrande ska ha inkommit senast den 7 april 2021.

Om inget skriftligt yttrande inkommit på förslaget senast under granskningstiden kan rätten att kunna överklaga beslut att anta planen förloras.

Planhandlingar: På grund av covid-19 kan planhandlingar för närvarande inte erbjudas att kunna läsas på kommunkontoret. Önskar ni att planhandlingarna skickas hem till er, mejla en förfrågan till detaljplanering@heby.se, glöm inte att inkludera er postadress.

Planhandlingar såsom underrättelse granskning, samrådsredogörelse, plankarta och plan- och genomförandebeskrivning finns i länkarna nedan.

DPä 386 Västerlövsta-Nordsjö 2:84

Relaterat

Kontakt

Hanna Lövstrand
Mark och planeringsenheten
0224-361 37
hanna.lofstrand@heby.se