DPä 386 Västerlövsta-Nordsjö 2:84

Området Nordsjö är ett fritidshusområde som innefattar ca 70 fastigheter beläget cirka en mil norr om Morgongåva tätort. I direkt anslutning söderut ligger området Vansjö som även det ursprungligen är ett område avsett för fritidshus. I båda områdena finns bostäder som används som permanentbostäder. Även på norra sidan och västra sidan av Nordsjön finns viss bebyggelse. Det kringliggande landskapet består till stor del av skogsmark och jordbruksmark.

Det för planändringen aktuella fritidshuset är byggt på prickad mark. Fastighetsägaren vill nu gå vidare och minska andelen prickad mark på sin fastighet. Detta ansågs göra för stora avsteg från gällande detaljplan och kräver därför en planändring för fastigheten Västerlövsta-Nordsjö 2:84. Syftet med planändringen är att förlänga den byggbara marken något söderut men behålla samma avstånd till vattnet som i dagsläget. Endast prickmarken ändras, byggrätten kvarstår.

DPä 386 Västerlövsta-Nordsjö 2:84

Kontakt

Martin Eriksson
Mark och planeringsenheten
martin.eriksson@heby.se

Hanna Lövstrand
Mark och planeringsenheten
0224-361 37
hanna.lofstrand@heby.se