DPä 392 Nasaret 5, granskning 2020-07-03 tom 2020-08-30

Underrättelse om granskning

Förslag till ändring av detaljplan
DPä 392/276 Nasaret 5, Heby tätort, Heby kommun, Uppsala län.

DPä 392/276 Nasaret 5

 

 

 

 

 

 

 

 

DPä 392/276 Nasaret 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mark- och planeringsenheten har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Nasaret 5. Detaljplanen har varit föremål för samråd under tiden 2020-05-20 till 2020-06-21. Inkomna synpunkter i samrådet samt kommunens ställningstagande till dessa finns redogjorda i samrådsredogörelsen.

Granskningstiden: 2020-07-03 till och med 2020-08-30

Syftet med detaljplaneändringen:
Detaljplaneändringen syftar till att lägga till planbestämmelsen K (= kontor) som användning samt att utöka byggrätten för huvudbyggnad och komplementbyggnad genom att minska arean av den marken som enligt gällande detaljplan (DP 276) inte får bebyggas. Detaljplaneändringen omfattar fastigheten Nasaret 5.

Planförfarande:
Detaljplaneändringen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
Detaljplaneändringen avviker inte från översiktsplanen

Skriftliga synpunkter:
Yttrande ställs skriftligen till Heby kommun, Mark- och planeringsenheten, 744 88 Heby, eller via e-post till information@heby.se

Yttrande ska ha inkommit senast den 30 augusti 2020. Om inget skriftligt yttrande inkommit på förslaget senast under granskningstiden kan rätten förloras att kunna överklaga beslut att anta planen.

Planhandlingar:
Planhandlingar såsom underrättelse om granskning, plankarta, plan- och genomförandebeskrivning och samrådsredogörelse finns i länkarna nedan.

Relaterat

Kontakt

Erik Mörtsell
Mark och planeringsenheten
0224-362 80
erik.mortsell@heby.se