DPä 392 Nasaret 5, Samråd 2020-05-20 till 2020-06-21

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplaneändring
DPä 392/276 Nasaret 5, Heby tätort, Heby kommun, Uppsala län.

DPä 392/276 Nasaret 5

 

 

 

 

 

 

 

 

DPä 392/276 Nasaret 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaljplaneändringen syftar till att lägga till planbestämmelsen K (= kontor) som användning samt att utöka byggrätten för huvudbyggnad och komplementbyggnad genom att minska arean av den mark som enligt gällande detaljplan (DP 276) inte får bebyggas. Detaljplaneändringen omfattar fastigheten Nasaret 5.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen.

Inkomna yttranden kommer efter samrådstiden redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse.

Samråd:
Samrådstiden är perioden 2020-05-20 till och med 2020-06-21

Skriftliga yttranden:
Yttrande ställs skriftligen till Heby kommun, Mark- och planeringsenheten, 744 88 Heby,
eller via e-post till information@heby.se

Yttrande ska ha inkommit senast den 21 juni 2020.

Inbjudan till samråd har skickats till sakägare och remissinstanser.

Erik Mörtsell
Planarkitekt

Planhandlingarna finns tillgängliga i länkarna nedan.

Relaterat

Kontakt

Erik Mörtsell
Mark och planeringsenheten
0224-362 80
erik.mortsell@heby.se