DPä 395/90 Ol-Jansberget, del av Hov 4:1

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplaneändring
DPä 395/90 Ol-Jansberget, del av Hov 4:1, Östervåla tätort, Heby kommun, Uppsala län.

DPä 395/90 Ol-Jansberget, del av Hov 4:1

Om du klickar på kartan öppnas den i ny flik.

DPä 395/90 Ol-Jansberget, del av Hov 4:1

Om du klickar på kartan öppnas den i ny flik.

Heby kommun vill ändra en del av gällande detaljplan DP90 med huvudsyftet att möjliggöra för en mer kostnadseffektiv dragning av lokalgator inom planändringsområdet. I samband med planändringen kommer även möjligheten prövas att ändra byggrätten för kvartersmarken så att andra boendeformer än friliggande hus i en våning möjliggörs, såsom till exempel sammanbyggda hus i upp till två våningar. I bakgrunden finns en situation där behovet och efterfrågan av andra boendeformer än villor i Östervåla tätort har ökat.

Förfarande:
Detaljplaneändringen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen.

Samråd:
Samrådstiden är perioden 2020-07-03 till och med 2020-08-30

Skriftliga yttranden:
Yttrande ställs skriftligen till Heby kommun, Mark- och planeringsenheten, 744 88 Heby, eller via e-post till information@heby.se

Yttrande ska ha inkommit senast den 30 augusti 2020.

Inbjudan till samråd har skickats till kända sakägare och remissinstanser.

Planhandlingar:
Planhandlingar såsom inbjudan till samråd, plankarta och plan- och genomförandebeskrivning finns i länkarna nedan.

Relaterat

Kontakt

Erik Mörtsell
Mark och planeringsenheten
0224-362 80
erik.mortsell@heby.se