DPä 395/90 Ol-Jansberget, del av Hov 4:1

Underrättelse om granskning

Förslag till detaljplaneändring
DPä 395/90 Ol-Jansberget, del av Hov 4:1, Östervåla tätort, Heby kommun, Uppsala län.

Kartbild DPä 395/90 Ol-Jansberget

Kartbild DPä 395/90 Ol-Jansberget. Klicka på bilden så visas den i större format i ny flik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heby kommun vill ändra en del av gällande detaljplan DP90 med huvudsyftet att möjliggöra för en mer kostnadseffektiv dragning av lokalgator inom planändringsområdet. I samband med planändringen kommer även möjligheten prövas att ändra byggrätten för kvartersmarken så att andra boendeformer än friliggande hus i en våning möjliggörs, såsom till exempel sammanbyggda hus i upp till två våningar. I bakgrunden finns en situation där behovet och efterfrågan av andra boendeformer än villor i Östervåla tätort har ökat.

Antagande
Detaljplaneändringen kommer tas upp för antagande i Kommunstyrelsen den 19 oktober. Ett meddelande kommer att skickas ut när detaljplaneändringen har antagits.

Förfarande:
Detaljplaneändringen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen.

Samråd och granskning:
Detaljplaneändringen har farit föremål för samråd under perioden 2020-07-03 till 2020-08-30 samt granskning under perioden 2021-06-21 till 2021-08-11

Granskningsutlåtande:
Mark- och planeringsenheten har sammanställt och bemött de yttranden som inkommit under granskningstiden i ett granskningsutlåtande. Granskningsutlåtandet hittar du under Relaterat nedan.

Planhandlingar:
Planhandlingar såsom inbjudan till samråd, plankarta och plan- och genomförandebeskrivning finns i länkarna nedan.

 

 

 

 

Relaterat

Kontakt

Erik Mörtsell
Mark och planeringsenheten
0224-362 80
erik.mortsell@heby.se