DP 354 Ridhusområdet i Julmyra

Ny detaljplan för Julmyra

Julmyra Horse Center har ansökt om att upprätta en ny detaljplan för hela det området som är planlagt för gård-på-gården bebyggelse i den fördjupade översiktsplanen. Detaljplanen syftar till att underlätta exploatering av området genom att möjliggöra för flera olika typer av markanvändning och för tätare bebyggelse.

Den 25 januari 2016 skickades ett brev ut till samtliga fastighetsägare i planområdet för att tidigt samla in information och synpunkter. Brevet syftade framförallt till att samla in uppgifter om vilken typ av markanvändning som önskas på olika fastigheter och i olika delar av planområdet. Berörda ombads inkomma med skriftliga synpunkter senast den 19 februari 2016.

Detaljplanen var vilande under större delen av 2016 men arbetet upptas återigen under 2017. Ett brev kommer gå ut till berörda när det är dags för samråd och information kommer även att publiceras här på hemsidan.

DP 354 Ridhusområdet i Julmyra