DP 360 Kv Pumpen, Magasinet och Hembygden

DP 360 Planområde

Det aktuella området är markerat med blå rastrering på kartan ovan.

Hebygårdar AB har ansökt om att upprätta en ny detaljplan för området. Syftet med planen är att hitta ytor för kompletterande flerbostadsbebyggelse inom planområdet. Syftet är också att uppdatera de gamla stadsplanerna och anpassa dem efter dagens markanvändning och behov.

Planen har varit ute på samråd. Planhandlingarna finns längst ner på sidan under ”Relaterat”.

Relaterat