DPä 374 Wåhlsteds

UNDERRÄTTELSE OM GRANSKNING:

Förslag till ändring av detaljplan, DPä 374 ”Wåhlstedts i Östervåla

Hov 47:1 samt Hov 42:1
Östervåla tätort, Heby kommun, Uppsala län

Mark och Plan har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan för fastigheterna Hov 47:1 samt Hov 42:1. Detaljplanen har varit föremål för samråd under tiden 2019-04-24 till 2019-05-15. Inkomna synpunkter i samrådet samt kommunens ställningstagande till dessa finns redogjorda i samrådsredogörelsen.

Granskningstid: 2019-10-18 – 2019-11-15

Planens syfte:
Detaljplanen ska utreda möjligheterna att minska prickmarken på fastigheterna samt öka byggrätten för att möjliggöra ombyggnation av byggnaden på fastigheten Hov 47:1 till bostäder. Möjligheten att ha handel på fastigheterna kommer kvarstå.

Planförfarande:
Planen handläggs med standardplanförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen.

Skriftliga synpunkter:
Yttrande ställs skriftligen till Heby kommun, Mark- och planeringsenheten, 744 88 HEBY, eller till information@heby.se. Yttrande ska ha inkommit till kommunen senast den 15 november 2019. Om inget skriftligt yttrande inkommit på förslaget senast under granskningstiden kan rätten förloras att kunna överklaga beslut att anta planen.

Planhandlingar:
Planhandlingar såsom denna inbjudan, plankarta, plan- och genomförandebeskrivning och samrådsredogörelse finns i länkarna nedan.

Relaterat

Kontakt

Hanna Löfstrand
Mark och planeringsenheten
0224 361-37
hanna.lofstrand@heby.se