DPä 374 Wåhlsteds (Samråd 2019-04-24 – 2019-05-15)

lINBJUDAN TILL SAMRÅD

Förslag till ändring av detaljplan för

DPä 374 ”Hov 47:1 m.fl. Wåhlstedts i Östervåla” – Fastighet Hov 47:1 samt Hov 42:1
Östervåla tätort

Heby kommun, Uppsala län

Samrådstid: 2019-04-24 – 2019-05-15 (3 veckor).

Planens syfte:
Detaljplanen ska utreda möjligheterna att minska prickmarken på fastigheterna samt öka byggrätten för att möjliggöra ombyggnation av byggnaden på fastigheten Hov 47:1 till bostäder.

Planförfarande:
Planen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen.

Skriftliga synpunkter:
Yttrande ställs skriftligen till Heby kommun, Mark- och planeringsenheten, 744 88 HEBY, eller till information@heby.se. Yttrande ska ha inkommit senast den 15 maj 2019.
Om inget skriftligt yttrande inkommit på förslaget senast under granskningstiden kan rätten att kunna överklaga beslut att anta planen förloras.

Planhandlingar:
Planhandlingar såsom denna inbjudan, plankarta, plan- och genomförandebeskrivning finns i länkarna nedan.

Relaterat

Kontakt

Hanna Löfstrand
Mark och planeringsenheten
0224 361-37
hanna.lofstrand@heby.se