Planlista

Planlista 2021 (juni)

I utgången av 2020 hade Heby kommun 5 detaljplaner i sin planlista.

Under första halvåret 2021 har en plan antagits och vunnit laga kraft, DPä 386 Nordsjö, Västerlövsta- Nordsjö 2:84. Två planer har flyttats till vilande, DP 376 Tegelmästaren (avvaktar arbetet med övertagande av Stationsvägen) samt DP 382 Industrispår Setra Heby (avvaktar att Setra, tillsammans med Siggbo GA:3, beställer en omprövning av gemensamhetsanläggningen från Lantmäteriet). Eventuellt behov av att det är nödvändigt att ta fram en detaljplan avvaktar resultatet av omprövningen samtidigt som kommunen är med i processen och bevakar kommunala intressen.

Sedan förra uppdateringen i februari har tre ansökningar om planuppdrag har inkommit och beslut om positivt planbesked har tagits av Kommunstyrelsen:

2021-03-30 – DPä 401 Drivmedelstation Dalvägen (Ks § 62)
2021-04-27 – DPä 400 Norra Trekanten ”Öjavägen” (Ks § 94)
2021-06-08 – DPä 402 Harbo skola (Ks § 150)

Två planer har även påbörjats. Dels DP 397 – Tärnsjö 25:1 och 36:1 samt DPä 402 – Harbo Skola som prioriterades upp vid Kommunstyrelsens sammanträde 2021-06-08. Sammantaget så ligger idag 6 stycken detaljplaner i planlistan och 6 stycken planer är pågående.

Planlista 2021-06-14:
DP 396 Verksamhetsmark Harbo-Forsbo 1:66
DPä 384 Klockängen förskola
DP 399 Skräddarbacken
DPä 401 Drivmedelstation Dalvägen
DPä 400 Norra Trekanten ”Öjavägen”
DPä 385 Lokalgator i Runhällen

Översiktskarta av planlistan i Heby kommun. Planprioriteringen för 2021 samt aktuell planlista (2021-06-14) kan hittas nedan.

Heby kommuns planlista juni 2021

Heby kommuns planlista juni 2021. Klicka på bilden så visas bilden i större format i ny flik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationen avseende planlistan avses uppdateras på denna sida varje tertial (var 4:e månad). Då ändringar i planlistan sker kontinuerligt kan den till vissa delar bli inaktuell under pågående tertial. För uppdaterad och aktuell information kontakta detaljplanering@heby.se

Relaterat