Planlista

Planlista 2021 (oktober)

I utgången av 2020 hade Heby kommun 5 detaljplaner i sin planlista.

Under första halvåret 2021 har en plan antagits och vunnit laga kraft, DPä 386 Nordsjö, Västerlövsta- Nordsjö 2:84. Två planer har flyttats till vilande, DP 376 Tegelmästaren (avvaktar arbetet med övertagande av Stationsvägen) samt DP 382 Industrispår Setra Heby (avvaktar att Setra, tillsammans med Siggbo GA:3, beställer en omprövning av gemensamhetsanläggningen från Lantmäteriet). Eventuellt behov av att det är nödvändigt att ta fram en detaljplan avvaktar resultatet av omprövningen samtidigt som kommunen är med i processen och bevakar kommunala intressen.

Sedan förra uppdateringen i juni har fem ansökningar om planbesked/planuppdrag inkommit och beslut om positivt planbesked har tagits av Kommunstyrelsen avseende ett av dem:

2021-09-14 – DPä 404 Järpebo 1:2 (Ks § 185)

Fyra ansökningar/planuppdrag bereds för närvarande:

  • Kapellvägen Tärnsjö
  • Mötesspår Heby
  • Björnlund
  • Planläggning LIS-område Östa

Inga nya planer har påbörjats eller flyttats till vilande sedan juni 2021. Sammantaget så ligger idag 7 stycken detaljplaner i planlistan och 6 stycken planer är pågående.

För information har DPä 401 – Drivmedelsstation Dalvägen fått bygglov men inväntar laga kraft. Det finns därmed möjlighet att detta planarbete avbryts av sökanden.

Planlista 2021-10-01:

DP 396 Verksamhetsmark Harbo-Forsbo 1:66
DPä 384 Klockängen förskola
DP 399 Skräddarbacken
DPä 401 Drivmedelstation Dalvägen
DPä 400 Norra Trekanten ”Öjavägen”
DPä 404 Järpebo 2:1
DPä 385 Lokalgator i Runhällen

Översiktskarta av planlistan i Heby kommun. Planprioriteringen för 2021 samt aktuell planlista (2021-10-01) kan hittas nedan.

Heby kommuns planlista oktober 2021. Klicka på bilden så får du upp den i större format.

Informationen avseende planlistan avses uppdateras på denna sida varje tertial (var 4:e månad). Då ändringar i planlistan sker kontinuerligt kan den till vissa delar bli inaktuell under pågående tertial. För uppdaterad och aktuell information kontakta detaljplanering@heby.se

Relaterat