Riktlinjer för planprioritering och planprocessen för detaljplaner i Heby kommun

För att klargöra hur prioritering av inkomna ansökningar om planändring eller ny detaljplan ska gå till samt klargöra när Kommunstyrelsen ska fatta beslut i planprocessen har nedanstående riktlinjer tagits fram. Riktlinjerna syftar också till att förenkla handläggningen för förvaltningen samt göra prioriteringen och handläggningen av planarbeten mer lättförståelig, likställd och rättssäker.

Du finner Riktlinjer för planprioritering och planprocessen för detaljplaner i Heby kommun i länken nedan.

Kriterier för prioritering av planarbeten

För att kunna fokusera på de viktiga planerna men samtidigt se till att alla planer som bedöms lämpliga kan upprättas sker prioritering av planarbeten enligt nedan angivna kriterier.

 

  • Genomförande av ÖP och kommunala mål samt upprättande av överordnade planer som fastställer markanvändning (exempelvis ÖP och FÖP).
  • Planer för kommunens verksamheter av stor betydelse för kommunens utveckling.
  • Planer som ger exploaterbar mark för verksamheter av stort allmänt intresse[1]. Planerna ska bedömas skapa sysselsättning samt vara attraktiva, lämpliga och aktuella för genomförande.
  • Planer som ger exploaterbar mark för bostäder där det finns stort allmänt intresse1 och som bedöms attraktiva, lämpliga och aktuella för genomförande.
  • Särskilda planer av stort allmänt intresse som ej innefattar bostäder eller verksamheter, exempelvis infrastruktursatsningar.
(1) När det gäller exploaterbar mark för verksamheter eller bostäder kan det både handla om att ny mark tillvaratas för exploatering men även att exempelvis exploateringsgraden höjs.

Planerna bedöms även utifrån hur många bostäder eller arbetstillfällen som en plan skapar, där ett högre antal bostäder eller arbetstillfällen ger en högre prioritering. Om det rör en plan för kommunens verksamheter eller särskilda planer av stort allmänt intresse prioriteras planerna efter hur stor nytta de bedöms göra.

Planerna utvärderas också efter planområdets geografiska närhet till kommunikationer, service och infrastruktur samt efter den rådande efterfrågan av det planen möjliggör (exempelvis bostäder eller arbetstillfällen) som finns på den aktuella orten.

 

Tillvägagångssätt

När en ansökan om planändring eller ny detaljplan inkommer till kommunen skickas ett bekräftelsebrev till planintressenten. I brevet står bl.a. att kommunen har mottagit ansökan samt vid vilket Kommunstyrelsesammanträde ansökan kommer att behandlas. Kommunen måste, enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 4 §, ge sitt planbesked inom fyra månader från inkommen ansökan.

Nya ansökningar om planändring eller ny detaljplan tas upp till Kommunstyrelsen för planuppdrag fyra gånger om året (2019 blir det fem gånger). Datumet ”inkommen ansökan senast” innebär att ifall en komplett ansökan inkommer senast detta datum hinner ärendet beredas och tas upp på nästkommande möte i Kommunstyrelsen (med förbehåll att mer komplicerade ärenden kan innebära att beredningen tar längre tid dvs. max fyra månader).

Planbeskedet innebär att kommunen tas beslut om att de avser inleda en planläggning. Vid eventuellt negativt besked skall skälen för dessa anges. Planbeskedet är ej bindande och kan ej överklagas (pbl (2010:900) 5 kap 2,5 §§.

Följande tillfällen under 2019 tas inkomna ansökningar om ny detaljplan eller detaljplanändring upp för planbesked:

KS 26 februari (inkommen ansökan senast 14 januari)

KS 9 april (inkommen ansökan senast 27 februari)

KS 3 juni (inkommen ansökan senast 26 april)

KS 27 augusti (inkommen ansökan senast 16 juli)

KS 12 november (inkommen ansökan senast 1 oktober)

 

 

 

Relaterat