Hantering av personuppgifter inom översikts- och detaljplanering

Inom kommunens planprocess hanteras och sparas personuppgifter.
Personuppgifterna används för att vi ska kunna genomföra detaljplane- och översiktsplaneprocessen på ett korrekt vis. Behandlingarna av personuppgifter i samband med detaljplanering och översiktsplanering är viktigt för en god och trygg samhällsplanering och anses ligga i linje med Heby Kommuns myndighetsutövning. Uppgifterna används inte i något annat syfte.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsa behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta Heby Kommun på 0224-360 00 eller information@heby.se, varefter din begäran kommer att prövas.