Blomlådor

Bestämmelser om utsättning av blomlådor

Förutsättningar
För att få placera ut blomlådor krävs ett godkännande från tekniska enheten, samt att minst 50 procent av de boende som är berörda godkänner lösningen. Tekniska enheten bestämmer tillsammans med den sökande var blomlådorna ska placeras ut.

En kontaktperson ska ansvara för blomlådorna. Kontaktpersonen måste bo på den aktuella gatan och vara anträffbar. Om kontaktpersonen är bortrest under perioden då blomlådorna är utställda måste det finnas en ersättare som tillfälligt tar över ansvaret. Tillståndet från mark- och planeringsenheten ska förnyas årligen. Om förutsättningarna ändras ska en ny ansökan lämnas in. Mark- och planeringsenheten har rätt att dra in eller ändra tillståndet, den sökande ansvarar då för att ta bort blomlådorna.

Samtliga kostnader förknippade med anläggning och skötsel av blomlådorna bekostas av de boende. Efter ett godkännande från tekniska enheten får blomlådorna ställas ut under tiden 15 maj till 15 oktober förutsatt att det är barmark. Om gatorna i området är sopade före 15 maj får blomlådorna ställas ut tidigare.

Blomlådorna ska vara väl synliga och försedda med någon typ av reflekterande material på alla sidor som är vända mot trafiken. Det måste råda fri sikt minst 50 meter på båda sidor av blomlådorna och de får inte placeras ut närmare än 20 meter från en gatukorsning. Avståndet mellan två grupper av blomlådor måste vara minst 100 meter. Blomlådorna ska vara konstruerade såsom anges i de riktlinjer som anges i ansökningsblanketten. Kontaktpersonen ansvarar också för att blomlådorna är i gott skick och att området runt dessa håll rent samt att blomlådorna flyttas om gatan behöver tas i anspråk för någon typ av arbete.

Det måste vara minst fyra meter mellan vägkanten och blomlådan på den sidan som motorfordon avses köra på. Avståndet i längdriktning måste också anpassas till aktuell bredd.

Ansökan görs på nedanstående blankett.

Relaterat

Kontakt

Daniel Hagman
0224-363 55
Daniel.Hagman@heby.se