Grävtillstånd och tillhörande trafikanordningsplan

När behövs grävtillstånd?

När du ska gräva eller schakta i mark med kommunalt intresse måste du lämna in en ansökan om tillstånd att gräva i allmän mark, exempel på kommunala intressen kan vara:

 • Offentlig plats (gata, park o.s.v.)
 • Vattenskyddsområden
 • Naturskyddsområden
 • Strandskyddsområden
 • Kulturmiljöområden
 • Fornlämningar

Ledningsanvisning är inte lika med grävtillstånd. Ett godkänt grävtillstånd måste vara utfärdat innan grävning kan påbörjas där det finns kommunalt intresse. Att du fått ledningsanvisning betyder alltså inte att din ansökan har beviljats.

Du som gräver eller schaktar i privat mark, hit räknas exempelvis din villaträdgård eller tomträtt, ska ha ansökt om och fått en ledningsanvisning innan du börjar gräva. Ledningsanvisningen kan vara en karta eller att ledningsägaren markerat på marken var ledningarna går. Ledningsanvisning bör alltid sökas om du använder ett annat redskap än en vanlig handspade.

När behövs trafikanordningsplan?

Vid arbeten på allmän plats och som påverkar trafiken inom Heby kommun krävs en Trafikanordningsplan (TA- plan). TA- planen ska visa vilka skyltar som ska användas och var skyltarna ska stå. Om det behövs extra skydd för arbetarna ska det också beskrivas och visas på ritning och i text. Om trafikanter inte kan passera vid arbetsplatsen så det visas på ritning och beskrivas i text var de kan ta sig förbi.

Ta- planens uppgift är att se till att de som arbetar inom eller intill en gata eller väg ska ha en säker arbetsmiljö. Den har också till uppgift att se till att alla trafikanter som ska förbi kan passera på ett trafiksäkert sätt. Speciellt viktigt är det att det blir trafiksäkert för oskyddade trafikanter som exempelvis gående och cyklister. När en trafikant passerar arbetsområdet ska det vara lätt att förstå vad som gäller och det ska vara tydligt för alla.

Om hela gatan/vägen måste stängas av ska det beskrivas var trafiken ska åka i stället.

Det ska finnas en person som är ansvarig (utmärkningsansvarig) på arbetsplatsen.

När en TA- plan har skickats till kommunen kommer den att granskas. Eventuellt kommer den att behöva kompletteras. När kommunen tycker att den är klar så får den användas.

Blanketten för ansökan om TA- plan

Ledningsägarens ansvar

Genom att ansöka om grävtillstånd förpliktar sig ledningsägaren att följa de villkor som Heby kommun har satt upp. Vilket ansvar ledningsägaren har framgår i Ansökan om tillstånd att gräva i allmän mark.

Återställande av mark

I Heby kommun får inte den som beviljats tillstånd att gräva i allmän mark själv återställa området, detta görs alltid av kommunen. När arbetet har utförts genomförs en slutbesiktning tillsammans med ansvarig i kommunen och därefter återställs marken till ursprungligt skick. Kostnaden för återställandet faktureras enligt uppgifter på ansökan som lämnades in till kommunen. Mer information om återställandet finns att läsa i Ansökan om tillstånd att gräva i allmän mark.

Här finns mer information om genomförande och återställning!

Påföljder vid försummelse eller skada

I kommunens avtal om grävning i allmän platsmark regleras vad som blir följden vid olika försummelser och skador:

 • Om arbete har startats utan grävningstillstånd debiteras ledningsägaren ett vite av 20 000 kronor per gång.

 • Om arbetet inte överensstämmer med inlämnade handlingar avseende placering av ledning debiteras ledningsägaren en avgift för kommunens merkostnader samt ett vite av 500 kronor per löpmeter felaktigt lagd ledning.

 • Om borrning erfordras, enligt kommunens anvisningar, och detta inte efterföljs debiteras ledningsägaren en avgift för kommunens merkostnader samt ett vite av 25 000 kronor.

 • För bristfällig återställning, skador på träd eller felaktigt hanterade massor etc. debiteras ledningsägaren för kommunens merkostnader inklusive trädets eller anläggningens värde.

 • Om trafikanters säkerhet äventyras och påtalade brister inte rättas till stoppas arbetet och kommunen utför de nödvändiga kompletteringarna. Kostnaden debiteras ledningsägaren.

 • För akuta underhållsåtgärder efter felanmälningar eller dylikt från allmänhet eller näringsidkare debiteras ledningsägaren för kommunens kostnader.

 • Skador som drabbar trafikanter på grund av bristfälligt underhåll av grävning etc. regleras av väghållaren och debiteras ledningsägaren. Alternativt kan ledningsägaren anmodas att reglera skadan. Om detta inte sker inom två arbetsdagar utgår en avgift för kommunens merkostnader samt ett vite av 20 000 kronor.<

 • Om trafikavstängning inte är utförd enligt Vägverkets författningssamling IFS 2009:4 har kommunen rätt att efter samråd vidta nödvändiga åtgärder på tillståndshavarens bekostnad. En avgift utgår för kommunens merkostnader samt ett vite av 20 000 kronor.

Kompletterande tillstånd

Förutom grävtillståndet kan du behöva andra tillstånd. Det kan vara aktuellt med exempelvis strandskyddsdispens, bygglov eller tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter. Vid till exempel grävning i naturmiljöer som Natura 2000-områden kan du även behöva tillstånd från Länsstyrelsen eller andra myndigheter. Tänk också på att du måste ha markägarens tillstånd för att gräva.

Kolla innan du gräver – ledningskollen

Ledningskollen är en gratis webbtjänst som du kan använda för till exempel:

 • att få reda på var ledningar och annan nedgrävd infrastruktur finns

 • skydda ledningar mot av grävningar

 • förenkla och samordna grävarbeten

Post- och telestyrelsen (PTS) driver satsningen Ledningskollen. Syftet med den kostnadsfria webbtjänsten är att minska antalet grävskador och förenkla samordning, planering och utförande av bygg- och anläggningsprojekt. Här kommer du till deras hemsida!

Relaterat

Kontakt grävtillstånd

Daniel Hagman
Gatuansvarig
0224-363 55
Daniel.Hagman@heby.se

Kontakt trafikanordningsplaner

Daniel Johansson
Trafikingenjör
0224-361 40
Daniel.johansson@heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>