Grävtillstånd och tillhörande trafikanordningsplan

När behövs grävtillstånd?

När du ska gräva eller schakta i mark, anläggning eller väg som ägs av kommunen krävs ett grävtillstånd och du måste därför lämna in en ansökan om tillstånd att gräva i allmän mark.
Även privat mark med kommunalt intresse kräver grävtillstånd, exempel på kommunala intressen kan vara:

 • Vattenskyddsområden
 • Naturskyddsområden

Ledningsanvisning är inte lika med grävtillstånd. Ett godkänt grävtillstånd måste vara utfärdat innan grävning kan påbörjas där det finns kommunalt intresse. Att du fått ledningsanvisning betyder alltså inte att din ansökan har beviljats.

Du som gräver eller schaktar i privat mark, hit räknas exempelvis din villaträdgård eller tomträtt, ska ha ansökt om och fått en ledningsanvisning innan du börjar gräva. Ledningsanvisningen kan vara en karta eller att ledningsägaren markerat på marken var ledningarna går. Ledningsanvisning bör alltid sökas om du använder ett annat redskap än en vanlig handspade.

Innan du söker grävtillstånd

Om du avser att lägga ner ledningar eller annan anordning i kommunens fastighet måste du först ha ett avtal innan du söker grävtillstånd. Grävtillstånd kommer alltså inte att beviljas förens ett avtal är tecknat mellan kommunen och sökande.

Gäller ditt ärende fiber, kontakta Infrastrukturstrateg Amadeus Walldén.

För övriga ärenden och ledningsdragningar, kontakta samhällsplanerare markfrågor Zirin Molla.

Har du redan ett avtal?

Ibland förekommer det att vissa aktörer redan har ett övergripande markavtal som medger placering i kommunal mark. Dock är det viktigt att placeringen blir så bra som möjligt och går i hand med kommunens planer. Därför ska alla placeringar ske i samråd med Infrastrukturstrateg eller Markförvaltare innan du söker grävtillstånd. Grävtillstånd kommer alltså inte att beviljas fören ledningsdragningen är samråd och fått OK av Infrastrukturstrateg eller Markförvaltare.

När behövs trafikanordningsplan?

Vid arbeten på allmän plats och som påverkar trafiken inom Heby kommun krävs en Trafikanordningsplan (TA- plan). TA- planen ska visa vilka skyltar som ska användas och var skyltarna ska stå. Om det behövs extra skydd för arbetarna ska det också beskrivas och visas på ritning och i text. Om trafikanter inte kan passera vid arbetsplatsen så det visas på ritning och beskrivas i text var de kan ta sig förbi.

Ta- planens uppgift är att se till att de som arbetar inom eller intill en gata eller väg ska ha en säker arbetsmiljö. Den har också till uppgift att se till att alla trafikanter som ska förbi kan passera på ett trafiksäkert sätt. Speciellt viktigt är det att det blir trafiksäkert för oskyddade trafikanter som exempelvis gående och cyklister. När en trafikant passerar arbetsområdet ska det vara lätt att förstå vad som gäller och det ska vara tydligt för alla.

Om hela gatan/vägen måste stängas av ska det beskrivas var trafiken ska åka i stället.

Det ska finnas en person som är ansvarig (utmärkningsansvarig) på arbetsplatsen.

När en TA- plan har skickats till kommunen kommer den att granskas. Eventuellt kommer den att behöva kompletteras. När kommunen tycker att den är klar så får den användas.

Blanketten för ansökan om TA- plan

Ledningsägarens ansvar

Genom att ansöka om grävtillstånd förpliktar sig ledningsägaren att följa de villkor som Heby kommun har satt upp. Vilket ansvar ledningsägaren har framgår i Ansökan om tillstånd att gräva i allmän mark.

Återställande av mark

I Heby kommun får inte den som beviljats tillstånd att gräva i allmän mark själv återställa området, detta görs alltid av kommunen. När arbetet har utförts genomförs en slutbesiktning tillsammans med ansvarig i kommunen och därefter återställs marken till ursprungligt skick. Kostnaden för återställandet faktureras enligt uppgifter på ansökan som lämnades in till kommunen. Mer information om återställandet finns att läsa i Ansökan om tillstånd att gräva i allmän mark.

Här finns mer information om genomförande och återställning!

Taxa och vite

I kommunens avtal om grävning i allmän platsmark regleras vad som blir följden vid olika försummelser och skador:

Tillstånd

 • Grävtillstånd och TA- plan 2 000 kr
 • TA- plan där grävtillstånd inte är tillämpligt 1 500 kr
 • Grävtillstånd där TA- plan inte är tillämpligt 1 500 kr
 • Tidsförlängning av handlagt grävtillstånd 500 kr
 • Tidsförlängning av TA- plan 500 kr
 • Ändring av handlagt grävtillstånd 1 500 kr
 • Ändring av TA- plan 1 500 kr
 • Skyndsam handläggning (mindre än fem arbetsdagar innan arbetets start (gäller ej akuta arbeten, vattenläcka, kabelbrott, olycka eller motsvarande) 3 000 kr

Viten

 • Om godkänt grävtillstånd saknas 15 000 kr
 • Om godkänd TA- plan saknas 15 000 kr
 • Om inte tidsförlängning begärts minst fem arbetsdagar innan sluttid (grävtillstånd och TA- plan) 1 000 kr/dygn
 • TA- planen saknas på arbetsplatsen 2 500 kr
 • Om entreprenören inte uppfyller kraven enligt särskilda villkor 2 500 kr/krav
 • Om godkänd TA- plan inte är tillämplig 10 000 kr
 • Underlåtenhet att följa TA- plan 10 000 kr
 • Om arbete påbörjas och grävtillstånd saknas tillkommer en förhöjd ansökningsavgift 15 000 kr
 • Om arbete påbörjas och TA- plan saknas tillkommer en förhöjd ansökningsavgift 15 000 kr
 • Om utmärkningsansvarige saknas på arbetsplatsen eller inte är nåbar på en fast arbetsplats 3 000 kr
 • Om mark tas i anspråk eller schakt sker utanför entreprenörområdet 5 000 kr/kalenderdag samt åläggs att återställa ytan enligt besiktningsmans bedömning.
 • Om personalen saknar godkänd utbildning eller visar tydligt brist på kompetens 3 000 kr
 • Om personalen saknar varselkläder eller brister i varselkläder förekommer 2000 kr/ person
 • Om grundläggande vägmärken i godkänd TA- plan saknas som exempelvis A 20, X1 eller C 31 10 000 kr
 • Om enstaka detaljer saknas eller är bristfälliga 3 000 kr
 • Om det går inte att komma fram och/ eller det är farligt att ta sig fram i trafikzonen 15 000 kr
 • Om personalen på plats inte medverkar till att anmärkning åtgärdas vid anmodan 3 000 kr
 • När grundläggande avstängning inte är utförd, inte följer godkänd TA- plan, eller arbetsområdet är farligt för trafikanter och/ eller personal 20 000 kr
 • Avsaknad av dokumenterad egenkontroll 5000 kr/ grävtillstånd
 • Om mark tas i anspråk eller schakt sker utanför entreprenadområdet 5000 kr/ kalenderdag samt åläggs att återställa ytan enligt besiktningsmans bedömning
 • Vid tillfälliga störningar såsom bristande snöröjning eller halkbekämpning inom arbetsområdet 4 000 kr
 • Om fordon eller maskiner som används i arbetet, där det klart framgår av TAplanen att dessa ska rymmas innanför den fysiska avstängningen, istället vistas i trafikzonen 3 000 kr
 • Om trafikanordningsmaterial har lämnats kvar efter att arbetet avslutats 3 000 kr

Alla avgifter är exklusive moms

Övrigt

Om brister inte åtgärdas eller är av det slag att det anses vara farligt för trafikanter och/ eller personal har Heby kommun rätt att stoppa arbetet tills bristerna är åtgärdade.

Vid grovt åsidosättande av bestämmelser äger Heby kommun rätt att stänga av ansvarig arbetsledare upp till 2 år vad gäller arbete i kommunens allmänna och offentliga mark.

Kompletterande tillstånd

Förutom grävtillståndet kan du behöva andra tillstånd. Det kan vara aktuellt med exempelvis strandskyddsdispens, bygglov eller tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter. Vid till exempel grävning i naturmiljöer som Natura 2000-områden kan du även behöva tillstånd från Länsstyrelsen eller andra myndigheter. Tänk också på att du måste ha markägarens tillstånd för att gräva.

Kolla innan du gräver – ledningskollen

Ledningskollen är en gratis webbtjänst som du kan använda för till exempel:

 • att få reda på var ledningar och annan nedgrävd infrastruktur finns

 • skydda ledningar mot av grävningar

 • förenkla och samordna grävarbeten

Post- och telestyrelsen (PTS) driver satsningen Ledningskollen. Syftet med den kostnadsfria webbtjänsten är att minska antalet grävskador och förenkla samordning, planering och utförande av bygg- och anläggningsprojekt. Här kommer du till deras hemsida!

Relaterat

Kontakt grävtillstånd

Daniel Hagman
Gatuansvarig
0224-363 55
Daniel.Hagman@heby.se

Kontakt trafikanordningsplaner

Daniel Johansson
Trafikingenjör
0224-361 40
Daniel.johansson@heby.se