Genomförande och återställning

Grävningar och störningar
De flesta grävningsarbeten innebär någon form av störning med avseende på trafiksäkerhet och framkomlighet. Dåligt utförda återställnings-arbeten orsakar, förutom en ökad kostnad för det framtida underhållet, trafikhinder med risk för skada på människor och fordon. Även grävningar som utförs på ett tekniskt riktigt sätt medför att den planerade livslängden på beläggning och vägkropp förkortas och därmed ökar kostnaden för det framtida underhållet.

Störningar, skador och problem som kan uppkomma för trafikanter, tredje man och fasta anläggningar ska minimeras bland annat genom samordning och god planering. Berörda parter ska informeras i god tid så att de kan planera för störningar som kan uppkomma. Trafikanter ska kunna välja annan väg och informeras om detta, tillgängligheten till fastigheter för boende och verksamheter får inte störas mer än nödvändigt. Utryckningsvägar för räddningstjänstfordon får inte blockeras. Återställningsarbeten ska utföras på ett sådant sätt att kommunens gator håller god framkomlighet, hög säkerhet och acceptabel trafikmiljö. Speciellt ska behoven för personer med funktionsnedsättning uppmärksammas.

När tillstånd beviljats
Den som fått grävtillstånd ska visa upp en trafikanordningsplan då detta är befogat. Detta för att kommunen kan vara trygg i att ni tänkt igenom och ordnar trafiken på ett lämpligt sätt under grävningen. TA-planen skickas till Räddningstjänst för kännedom vid utryckningar. Ni ansvarar även för att schaktet är avspärrat i enlighet med Vägverkets författningssamling IFS 2009:4.

Ledningsägaren ansvarar för att meddela kommunen när grävningen är avslutad. Detta för att kommunen ska få kännedom om vilka gropar som behöver hållas under uppsikt, fyllas på med grus osv.

Ledningsägaren har ansvaret för att entreprenadområdet/arbetsområdet hålls rent och snyggt och ansvarar därmed för renhållning, underhåll och vinterväghållning till dess ledningsägarens arbete är fullgjort och slutbesiktat. Angränsande områden ska hållas i sådant skick, att renhållning och vinterväghållning kan ske på normalt sätt. Ledningsägaren har skyldighet att vidta de åtgärder som behövs för att allmänheten inte ska utsättas för olägenheter i form av damm, spill eller dålig lukt. Sopor och avfall från platsen ska samlas snarast och sorteras för respektive avfallssort. Åtgärder ska vidtas så att mark, grundvatten och vattendrag inte förorenas av kemikalier, oljor, bensin eller liknande.

Vid all slags ledningsarbete ska speciell hänsyn tas till växtlighet. Om arbetet ska bedrivas innanför ett träds droppzon (dvs. på marken under kronans utbredning) eller inom ett avstånd av 5 meter från stammen ska detta anges i ansökan. Särskilda skyddsåtgärder kan åläggas ledningsägare för att skydda närliggande växtlighet och träd mot skador.

Trafikanordningsplan
Väghållaren ansvarar för att gatorna har god framkomlighet och att vägarbeten är utmärkta enligt gällande föreskrifter. De föreskrifter som gäller är TSV:s ”Utmärkning vid vägarbete” samt Vägverkets rapport ”Tillgänglighet och säkerhet för personer med funktionshinder vid väg- och gatuarbeten” (Vägverket 1999:0354).

Trafikanordningsplanen ska upprättas av entreprenören och vara godkänd av kommunen.

Vid avstängningar ska särskilt uppmärksammas att oskyddade trafikanter utsätts för stora risker när de hänvisas ut i trafiken. Särskilt utsatta grupper är barn, äldre samt funktionshindrade. När en gångbana stängs av ska särskilda åtgärder vidtas så att synskadade personer kan känna avstängningsanordningen med käppen och att rörelsehindrade personer lätt kan ta sig förbi. Särskild hänsyn ska även tas för räddningstjänstfordonens möjlighet att ta sig fram inom arbetsområdet.

Från 2011-01-01 krävs tungavstängning vid all grävning på kommunala vägar. Generella TA-planer för akutarbeten accepteras.

Återställning

Fyllning av schakt
Då ledningsarbetet är utfört ska schaktet återfyllas utan dröjsmål. Kringfyllning utförs enligt respektive ledningsverks föreskrifter. Resterande fyllning upp till terrassyta utförs med materialval och packning enligt AMA. Bättre massor läggs överst av bärighetsskäl. Håligheter i schaktväggen fylls väl.

Under arbetet ska ledningsägaren utföra en egenkontroll. Denna egenkontroll ska dokumenteras skriftligt och överlämnas till kommunens representant vid slutbesiktningen. Egenkontrollen ska minst omfatta packningskontroll och materialval.

Speciell uppmärksamhet ska ägnas åt packning vid rännstensbrunnar, ventiler, och dylikt där sättningar är vanliga. Upphuggning krävs så att packningsmaskin kan utnyttjas helt.

Återställning i gatumark

Ledningsägarens entreprenör återställer schaktet i gata, gångbana, gc-väg och övriga ytor upp till bundet bärlager alternativt slitlager där bundet bärlager inte förekommer. Resterande återställning, det vill säga bundna bärlager och slitlager utförs av Mark- och planeringsenhetens utsedd entreprenör. För denna resterande återställning ska ledningsägaren erlägga ersättning till Mark- och planeringsenheten baserad på faktisk kostnad med ett tillägg på 30 % för framtida eventuella justeringar. Fram till slutgiltig återställning sköts tillsyn av plats av kommunens entreprenör.

Återställning i parkmark

I parkytor ska ledningsägarens entreprenör planera ytan. Höjden anpassas till matjordsdjupet på respektive yta. Utläggning av matjord, finplanering, sådd, plantering och skötsel av ytan utförs av Heby kommuns entreprenör. För utläggning av matjord, finplanering och övrig återställning ska ledningsägaren erlägga ersättning.

 

Kontakt

Daniel Hagman
Gatuansvarig
0224-363 55
Daniel.Hagman@heby.se