Primärkarta

Primärkartan är en storskalig karta över kommunens tätbebyggda områden. Kartan framställs genom mätningar i fält. Kartan underhålls av Metria köping på uppdrag av Heby kommun i samband med nybyggnationer i kommunen. Kartan är digital i DWG-format och utgör grunden för kommunens övriga kartor. Primärkartan visar bland annat fastighetsgränser, höjdkurvor, byggnader, vägar och gång- och cykelvägar. Avtal kan tecknas med kommunen för att få använda kartmaterialet, kostnaden baseras på områdets storlek.

Kontakt

Adriana Berbesi-Stenfelt,
Karttekniker och GIS-samordnare
0224-361 87
adriana.berbesi-stenfelt@heby.se