Krisberedskap och krisstöd

Extraordinär händelse

En extraordinär händelse regleras i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Lagen kallas normalt lagen om extraordinära händelser och förkortas LEH.

Lagen definierar en extraordinär händelse som en händelse som

 • avviker från det normala,
 • innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och
 • kräver skyndsamma insatser av kommunen eller landstinget.

Grundläggande principer

Det svenska krishanteringssystemet genomsyras av följande grundläggande principer

 • Kommunen har ett geografiskt områdesansvar, liksom länsstyrelsen har för länet och regeringen för landet.
 • Den som har ansvaret i ett normalt läge, har det också i ett krisläge.
 • En kris ska hanteras så nära som möjligt. Till exempel ansvaret för en kris i en kommun flyttas normalt inte till länsstyrelsen.
 • En kris hanteras, så långt det är möjligt, lika som i normalläget.

Krisledningsnämnd

Krisledningsnämnden är en obligatorisk nämnd i varje kommun.

Följande gäller för krisledningsnämnden

 • Endast i funktion vid extraordinära händelser.
 • Får överta andra nämnders uppgifter
 • Möjlighet att lämna bistånd till andra kommuner och landsting samt till enskilda personer.
 • Ska hålla kommunfullmäktige informerad om sin verksamhet.

Krisledningsstab

I Heby kommun finns en krisledningsstab som tjänstgör vid en extraordinär händelse. Krisledningsstaben har möjlighet att tjänstgöra i tre skift för att vara uthålliga vid en längre kris.

Krisledningsstaben utbildas och övas regelbundet.

Fristående från staben finns beredskapshandläggaren och kommundirektören. Ansvarig vid en krissituation är alltid kommundirektören eller den hon utser som ansvarig.

Kommunens stödgrupp – POSOM

Vid en kris är det många människor som är med om, eller bevittnar, svåra händelser. I Heby kommun finns en beredskap för psykiskt och socialt omhändertagande, POSOM-gruppen, som då kan vara ett stöd för de inblandade.

Klara dig själv i tre dygn – 72 timmar

MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, menar att alla medborgare ska vara så pass förberedda att de klarar tre dygn, det vill säga 72 timmar, utan stöd från myndigheter i händelse av en kris. Vi förväntas ha förråd av vatten och förnödenheter likväl som förmåga att ordna värme och informationsinhämtning.

Handlingar

Utbildning- och övningsplan för krisberedskapsverksamhet
Plan för hantering av extraordinära händelser i Heby kommun
Plan för extraordinära händelser i Heby kommun
Riktlinjer för krisinformation
Styrdokument för krisberedskap i Heby kommun

Relaterat

Nyttiga telefonnummer

112 – Nödnummer vid akuta hot om liv, egendom och miljö

114 14 – Nummer till polisen vid icke akuta händelser.

1177 – Sjukvårdsupplysning för rådgivning

113 13 – Information vid olyckor och kriser

116 000 – Larmnummer vid barns försvinnande

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>