Tomt och markförsäljning

Utgångspunkten för försäljning av kommunägd mark är att den ska gynna kommunens tillväxt. Det gäller bostadsmark, lokaler och industrimark. På denna sida har vi samlat information för dig som funderar på att köpa mark eller villatomt i Heby kommun.

Har du frågor om villatomter? Kontakta Julia Persson, 0224- 362 71
Har du frågor om övrig mark? Kontakta Zirin Molla, 0224-361 02

 

Ledig mark för småhus (villatomter)

Vi har villatomter i orterna Heby, Östervåla, Morgongåva, Tärnsjö, Harbo, Vittinge och Huddunge. Nyexploaterade tomter kostar 200 kr/kvm. Mer information finns på länken nedan:

Lediga småhustomter

Ledig mark för flerbostadshus

Vid exploatering av flerbostadshus görs en förhandling mellan exploatör och kommun. Som exploatör måste du uppfylla kommunens villkor och krav innan ett avtal kan ingås. Dessa villkor och krav finns i kommunens riktlinjer för markanvisningsavtal.

Ledig mark för flerbostadshus
Riktlinjer för markanvisningar

Industrimark

Kommunen har ledig industrimark i orterna Heby, Östervåla, Morgongåva och Tärnsjö. Du kan läsa mer om industrimark på länken nedan, eller söka på kommunens lediga industriområden på Lokalguiden.se.

Ledig mark för industri

Lokaler

Söker du lokal? Kontakta lokalsamordnare Nasser Ghazi.

Privata hyresvärdar

På Lokalguiden.se kan du söka efter och annonsera lediga lokaler eller ledig mark.

Till Lokalguiden

 

Detta styr markanvändningen

Översiktsplan

Alla kommuner är skyldiga att ha en översiktsplan som anger kommunens syn på utveckling när det gäller användningen av kommunens mark- och vattenområden. Planen är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande och ligga till grund för olika bedömningar gällande lämplighet.

Läs Heby kommuns översiktsplan

Detaljplan

En detaljplan är ett dokument inom fysisk planering som har till syfte att på en detaljerad nivå tala om hur användning av mark får ske. Detaljplaner förekommer i tätbebyggda områden och är ett juridiskt bindande dokument. I detaljplanen står det exempelvis vilken mark som får bebyggas, hur höga husen får vara och vad som ska vara park och vad som ska vara gata i ett område.

I ett område som inte har en detaljplan kan det i vissa fall krävas att en planläggning görs. I processen för framtagandet av en detaljplan bedöms markens lämplighet för ändamålet utifrån både allmänt och enskilt intresse.

Läs mer om detaljplaner, framtagande av detaljplan och detaljplaneändring

Riktlinjer för markförsäljning

Alla som köper mark av Heby kommun (villatomter, tomter för flerbostadshus, industrimark) ska följa kommunens riktlinjer för markförsäljning. I riktlinjerna står bland annat att en tomt måste bebyggas inom tre år från påskrivet köpebrev.

Läs Heby kommuns riktlinjer för tomtförsäljning

Markanvisning

När vi i kommunen har markområden som ska bebyggas arrangeras ibland markanvisningar. En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under angivna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett kommunägt markområde för bebyggelse. Enligt lag bör alla kommuner ha riktlinjer för markanvisningar.

Läs Heby kommuns riktlinjer för markanvisningar

Exploateringsavtal

Ett exploateringsavtal ingås när en exploatör äger marken för att säkerställa att exploatören genomför detaljplanen och fullföljer sina åtaganden mot kommunen och mot fastighetsägare. Riktlinjerna ska ange grundläggande principer för exploatering, respektive parts ansvar samt fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner.

Läs Riktlinjer för exploateringsavtal

Relaterat

Kontakt

Villatomter
Julia Persson
Koordinator
0224- 362 71
julia.persson@heby.se

Övrig mark
Zirin Molla
Markansvarig
0224-361 02
zirin.molla@heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>