Arrenden och markupplåtelser

Heby kommun arrenderar ut mark för olika ändamål, exempelvis kan du arrendera mark för att utöka din trädgård, din jordbruksfastighet eller för att få möjlighet att jaga under säsong. Kommunen arrenderar mark genom att skriva ett arrendeavtal.

Arrende är en nyttjanderätt av mark mot en avgift. Det innebär att du under en viss tidsperiod får möjlighet att arrendera marken mot att du betalar en avgift. Heby kommuns taxa för arrende och markupplåtelser reglerar avgiften.

Ett arrendeavtal skrivs alltid med en enskild person eller en juridisk person. Det vill säga att avtalet skrivs antigen med dig som privatperson eller med en förening alternativt ett företag. Avtalet får inte överlåtas utan Heby kommuns skriftliga godkännande.

Zirin Molla, samhällsplanerare markfrågor, zirin.molla@heby.se, 0224-361 02, om du är intresserad av att arrendera mark.

Kommunens arrenden förvaltas av Mark- och planeringsenheten.

 

Exempel på olika arrenden

 • Lekplats
 • Utegym
 • Parkering
 • Jordbruksarrende
 • Jaktarrende

Det här bör du tänka på innan du arrenderar mark

 • Var tydlig när du återger vad du önskar arrendera marken för.
 • Fundera över vad du har för behov och vilken yta du behöver.
 • Fundera över hur lång tid du önskar att arrendera marken. Arrendetiden bör vara så pass lång så att du kan använda området så som du önskar.

Att tänka på under arrendetiden

 • Du är skyldig att hålla den arrenderade marken i gott skick.
 • Du har inte rätt att hyra ut i andra hand eller överlåta avtalet på någon annan.
 • Du har inte rätt att nyttja marken på annat sätt än vad avtalet reglerar.

Att tänka på när arrendet upphör

 • När avtalet löper ut alternativ sägs upp måste du lämna tillbaka marken i ursprungligt skick.

 

Kontakt

Zirin Molla
Samhällsplanerare markfrågor
zirin.molla@heby.se
0224-361 02