Riktlinjer för tomtförsäljning

Heby kommun har riktlinjer när det gäller försäljning av tomter. Bland annat regleras hur det går till när tomter till ett nytt område släpps, när köpeavtalet måste tecknas och vissa krav på byggnation.

Tilldelning av tomter

Tomter säljs både till enskilda och juridiska personer. En och samma köpare får köpa max tre tomter per tillfälle och ort. Om en juridisk person anmäler intresse för att köpa tomter tar sig kommunen rätten att utreda om intressenten har tillgång till de resurser som krävs för att genomföra projektet.

Intresseanmälan för tomter

Heby kommun har en intresselista för befintliga tomter och verksamhetsmark. På den antecknas namn på intressenten och vilket datum personen har anmält intresse. Tilldelning av tomter sker enligt först till kvarn.

Köpeavtal ska tecknas snarast, dock senast inom fyra veckor efter anmält intresse på befintlig tomt. Tecknas inte köpeavtal tilldelas tomten den intressent som står näst i intresselistan.

Datum för tillträde bestäms efter överenskommelse. Tillträde ska dock ske senast tre månader efter undertecknat köpeavtal.

Användningsområden för tomtmark

Tomtmark får endast användas för bostads- eller verksamhetsändamål. Kommunen säljer inte avstyckad tomt- eller verksamhetsmark för att bebygga med exempelvis garage i anslutning till en bostad. Det är heller inte tillåtet att köpa två tomter bredvid varandra i syfte att slå ihop dem och endast bygga ett permanenthus.

Krav på bebyggelse

Tomter för bostadsbebyggelse ska bebyggas med permanentbostadshus och verksamhetsmark ska bebyggas med för verksamheten lämplig byggnad eller på annat sätt tas i anspråk för verksamheten.

Om en tomt inte bebyggs inom två år från undertecknat köpeavtal utgår vite på 25 procent av köpeskillingen årligen. Huvudbyggnad ska stå färdig inom tre år från påskrivet köpeavtal, i de fall byggnad ska uppföras. Om huvudbyggnad inte står färdig inom tre år från påskrivet köpeavtal utgår vite på 25 procent av köpeskillingen.

Vidareförsäljning

Köparen förbinder sig att inte sälja en obebyggd fastighet vidare inom två år om inte godkännande från Heby kommun erhållits. Uppfylls inte dessa villkor har Heby kommun rätt att ta ut vite av köpare motsvarande 50 procent av köpeskillingen.

Samtliga riktlinjer för tomtförsäljning återfinns nedan.

Relaterat

Kontakt

Julia Persson
Koordinator
0224- 362 71
julia.persson@heby.se