Park och grönytor

Heby kommTant Fridas stiguns utomhusmiljöer ska utgöra trivsamma platser för lek, rekreation, möten och vila. Detta försöker vi uppnå trots begränsade resurser. Vi har valt att satsa på utvalda platser och låta andra ytor skötas mer sällan. Ett exempel på detta är gräsklippning, där vi infört slåtter på en del platser som tidigare klippts som gräsmatta.

Varje år klipper vi 91 000 kvadratmeter gräsmatta i Heby, Östervåla, Harbo, Tärnsjö och Morgongåva. Vi sköter 14 lekparker i de olika orterna med påfyllning av sand och olika reparationer. Torgen och busstationerna ingår också i vårt ansvar.

Även andra platser har tillsyn, men inte lika regelbundet. Till midsommar slåttrar vi olika ytor som inte sköts som gräsmattor, men inte heller ska bli för högväxta. Ytterligare marker utvecklas mot äng, vilket ger en ökad artrikedom på några års sikt.

Bidrag kan sökas av föreningar, byalag och sockenråd för att sköta om enstaka objekt i hemorten. Förfrågan skickas till grönyteansvarige. Maxbelopp som betalas ut är 5 000 kr och uppvisande av kostnader ska redovisas. Bidrag kan sökas för att till exempel få köpa in perenner som man sen själva i föreningen sköter.

De grönytor som sköts finns utmärkta i detta dokument: Sammanfattande översikt av grönyteskötsel

Ny lekplats och grön mötesplats i Vittinge invigd 22 maj 2017

Heby kommun har anlagt ny lekpark och så kallad grön mötesplats i Vittinge. Med grön mötesplats menas helt enkelt en plats att träffas och mötas på med naturinslag. Efter en utredning av lämpliga platser som kommunen äger föll valet på Ösby 1:17. Några av motiveringarna har varit att platsen ska vara centralt belägen, närhet till anslutande gata eller väg för att kunna nå tomten, inte vara för svårbebyggd samt ha naturvärden som går att ta till vara.

Lekplatsen har gungor, klätterställningar och sandlåda. Sittplatser finns också. Framöver kan området utvecklas ännu mer. Temat för lekplatsen är saga och magi.

lekparken i Vittinge

 

 

 

 

 

 

 

Skräddarbacken Vittinge

Anläggningsarbeten av lekplatsen

Upprustning av park och lekplats i Tärnsjö. Arbetet med lekplatsen är nu klart

Under senvintern och våren 2017 har den den mindre park som finns i hörnet av Södra storgatan och Kapellvägen rustats. Lekplatsen har kompletterats med ett lekskepp som heter Svarta örnen från 3dform. Parken kommer att under våren rustas upp och vara klar till sommaren.

Parkprojekt gjorda under 2014

Under 2014 har Heby kommuns park- och grönyteansvarig Anders Larsson utvecklat ett flertal mindre projekt runt om i kommunen. Till sin hjälp har han haft Louise Gustafsson, Svensk Markservice och Mark & Trädgårdsmiljö.

Den lilla park som ligger i Morgongåva vid järnvägsövergången har varit sliten och nedgången. En smitväg korsade ytan och var ofta lerig. I samband med att Morgongåvas nya runsten restes rustades parken och fick nya sittbänkar, buskar och planteringar. Smitvägen gjordes till en riktig väg med stålkanter för att minska skötseln.

Morgongåva fickpark

Före upprustningen.

Morgongåva fickparkMorgongåva fickpark

Efter upprustningen.

Ny woodlandplantering anlades i Tärnsjö samt att bänkarna rustades upp.

Woodland Tärnsjö

I Heby fortsatte vi arbetet med Tant Fridas stig. Kring grusrundeln med bronshunden Happy skapade vi en plats med mer rumskänsla.

Tant Fridas stig

 

Ansvarig: Anders Larsson
E-post:anders.larsson@heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>