Parker och promenadstråk i Heby

Översiktskarta

Översiktskarta över parker och promenadstråk i Heby

 

Tant Fridas stig

Tant Fridas stig i Heby Tant Fridas stig i Heby
Tant Fridas stig i Heby Tant Fridas stig i Heby

Vid gamla Bryggeriet (nya Tegelbruksmuséet) i Heby anlade år 2007 konstnärsparet ÅC Danell och Sonja Pettersson, tillsammans med Heby kommun och Sala Sparbank, en skulpturpark. Platsen för anläggningen är parkmark med gräsmatta och ligger intill Örsundaån, som här kantas av utspridda träd. Från gång- och cykelvägen vid ICA (bron över Örsundaån), till Brogatan (mittemot den gamla cykelverkstaden), slingrar sig en stig som fått namnet Tant Fridas stig. Där möter man Sonja Petterssons bronsskulpturer föreställande 5 hundar och 2 katter, varav en katt som hittat sin fristad i en lyktstolpe. På Tegelbruksmuséets åsida finns ytterligare 3 hundar. År 2013 utökades platsen med planteringar och 2014 invigdes en ny hundskulptur. Under året 2014 skapades även en plats med mer rumskänsla kring grusrundeln med bronshunden Happy. Konstnärinna/skulptör: Sonja Pettersson, Heby

 

Promenadstråk Ådran med sittplats Åsikten

Åsikten i Heby Åsikten i Heby
Åsikten i Heby Åsikten i Heby

Promenadstråk längs Örsundaån, från Kyrkogatan och söderut till träbron som leder över till Heby skola. Målet med stråket var att skapa ett attraktivt promenadstråk längs med årummet i Heby, uppmuntra till promenader och göra årummet mer tillgängligt och tilltalande. Slänterna ner mot ån röjdes och är nu sådda med gräs. Längs stråket finns belysning och buskplanteringar och på träbryggan Åsikten finns bänkar och sommartid blomplanteringar på kanterna. Målet är att kunna arbeta vidare på promenadstråket längs ån för att på sikt kunna binda ihop det med Tant Fridas stig.

 

Göte Rickmans park

Göte Rickmans park i Heby Göte Rickmans park i Heby

Göte Rickman var en framstående socialdemokratisk kommunalman i kommunen under många år. Denna parkyta uppkallades efter honom efter att han gått bort. Parken ligger centralt i orten och består av en öppen gräsyta med högväxta björkar. Vid gångvägen som sträcker sig genom parkens norra del står de två karakteristiska bänkarna i olika dimension, en stor och en liten. Än idag används parken årligen av Socialdemokraterna och LO vid första maj-firandet. Intill parken har även en sittplats gjorts i ordning som vetter mot ån.

 

Noten

Noten i Heby

Platsen invigdes år 2015 och är ett resultat av projektet Heja Heby, där lokala musiker producerade en skiva med syftet att intäkterna skulle gå till att försköna Heby samhälle. Projektet var ett samarbete mellan kommunen och engagerade medborgare som ställde upp ideellt. Resultatet blev den här platsen med installationen i ån i form av en not samt belysning som ska symbolisera tegelugnar där ån rinner under järnvägen.

Platsen ramas in av flerstammiga sälgar vilket är ett viktigt träd för den biologiska mångfalden eftersom det är ett av de första träden att blomma på våren. För många av våra viktiga pollinatörer som bin, humlor och fjärilar är sälgen livsviktig. Utan den mat de får från sälgen riskerar även våra skördar senare på säsongen att påverkas negativt.

 

Promenadstråk Stationsvägen

Promenadstråk på asfalterade gång- och cykelvägar kantade av gräsytor och åkermark i de östra delarna och skog i de västra. Promenadstråket sträcker sig från kyrkan upp till hembygdsgården och Nya området. Från flerfamiljshusen på Stationsvägen sträcker sig även Allén, en mindre gångväg kantad av några av våra svenska trädslag som asp, sälg och lönn som i väst ansluter till promenadstråket.

 

Tegelspåret

Tegelspåret är en 8 km lång motionsslinga genom Heby tätort skapat på initiativ av Korpen i Heby och i samverkan med kommunen. Start och mål är vid Heby sport- och simhall där det även finns karta över spåret på Korpens tavla utanför sporthallen. Spåret är skyltat med tegelpannor uppsatta på lyktstolpar som även informerar om hur många kilometer man har gått eller sprungit. Spåret sträcker sig längs gång- och cykelvägar och gator i samhället utan att korsa de mest trafikerade vägarna.

 

Tingshusparken

Tingshusparken i Heby Tingshusparken i Heby
Tingshusparken i Heby Tingshusparken i Heby

År 1887 stod Heby tingshus färdigbyggt efter tre års förarbeten. Den 8:e januari året därpå invigdes det som tingsplats för Östra Västmanlands domsaga, som bildades av de fyra häraden Övertjurbo, Våla, Simtuna och Torstuna. Invigningen samlade ca 150 personer från de närliggande socknarna.

Det mindre huset intill huvudbyggnaden fungerade som vaktmästarbostad och häkte. Tingshuset användes i över 70 år fram till 1960 då verksamheten flyttade till Sala. Sedan dess har byggnaderna utgjort kommunkontor.

I samband med uppförandet av byggnaderna planterades träd som beställdes år 1888. En del av dessa träd har vuxit sig stora och står fortfarande kvar i Tingshusparken.

I parken finns bland annat flera stora ekar, hästkastanj, silvergran, oxel och lärk. Det finns även en rad buskar som hassel och schersmin och i den östra delen finns ett antal fruktträd. Parken ägs och förvaltas sedan 2004 av Hebyfastigheter.

 

Trädguide centrala Heby

För centrala Heby finns en trädguide med vägledning till mer unika träd i tätorten. Trädguiden finns att hämta i pappersformat på kommunhuset.