Parker och promenadstråk i Östervåla

Översiktskarta

Översiktskarta över parker och promenadstråk i Östervåla

 

Sjukhemstomten

Vid den gamla sjukhemstomten i centrala Östervåla sträcker sig ett parkstråk som även innefattar en lekplats. Parkstråket ramas in av buskage och naturmark som även de utgör uppskattade lekmiljöer. I parken finns bland annat äppelträd men också öppna gräsytor lämpliga för picknick eller fri lek.

 

Promenadstråk brandstationen

Asfalterat promenadstråk förbi brandstationen. Stråket sträcker sig över öppen mark och erbjuder i den östra delen långa siktlinjer över åkermarken. Längs stråket finns två bänkar.

 

Promenadstråk Leklandia

Promenadstråk genom Leklandiaparken och förbi lekplatsen Leklandia. Leklandiaparken ligger insprängd i villaområdet och skapar en värdefull parkmiljö med god tillgänglighet för de boende i området. I parken finns både en grusplan, öppna gräsytor samt träddungar och skogspartier. Promenadstråket kantas bitvis av skogsvegetation och är bitvis mer öppet.

 

Rastplats/parkyta vid korsningen Kyrkan/Hovsvägen

Parkyta intill korsningen mellan Kyrkvägen och Hovsvägen i centrala Östervåla. Parken består av en öppen gräsyta med ett antal träd och gränsar i söder mot Kyrkån.