Riskträd

Ett riskträd utgör en uppenbar fara för liv och egendom. Det betyder att om det skulle falla ner så kan människor, hus, bilar med mera komma till skada.

Ett riskträd har till exempel många stora döda grenar, sprickor, håligheter, svampar eller avbrutna grenar. Placeringen av trädet är också avgörande för om det utgör en risk; om trädet står nära t.ex. en elledning, en fastighet, en trafikerad väg, en gång- och cykelväg eller allmänna områden där människor vistas (t ex lekplatser och parker).

Kommunen tar ner träd på kommunal mark som bedöms som en risk för personer eller egendom. I övrigt jobbar vi områdesvis och tar in synpunkter på träd som skymmer sikt eller skräpar ner. I de fall riskträd står på privat mark är det den fastighetsägaren som är ansvarig.

Riskträd Riskträd

Kontakt

Medborgarservice
0224-360 00
medborgarservice@heby.se