Skog

Heby kommuns skogsinnehav ligger spritt inom kommunen, från Vittinge i söder till Toften i norr. Det samlade innehavet omfattar ca 1089 ha varav ca 657 ha är produktiv skogsmark (siffror från 2007).

Död ved i Ingvars gåvoskog

Döda träd som bidrar till att öka den biologiska mångfalden i Ingvars gåvoskog

En stor del av skogen ligger nära våra tätorter, vilket innebär att kommuninvånarna har stor möjlighet att nyttja den. Det medför också att det kan märkas i en del bostadsområden när skogen blir äldre med fler höga träd.

Heby kommun ska verka för att skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. Den långsiktiga strategin ska vara att kostnaden för skogsskötsel och inkomster ifrån skogsråvara är jämn eller håller en positiv ekonomisk balans beräknat på en längre tidsperiod. Skogsbruket ska vara ståndsanpassat så att det anpassas till de speciella förutsättningar som råder på platsen. Skogsbruk undviks helt, eller utförs med stor försiktighet, på erosionskänslig mark.

Skogen ska vara en källa till fritidsaktiviteter, turism och förmedlandet av det kulturella arvet. Skogar värdefulla för friluftsliv och undervisning ska skötas så att dess värden bevaras. Skogar med höga naturvärden ska undantas från traditionellt skogsbruk och bara skötas i de fall där skötseln stärker de värden man vill bevara. Bevarandet av skog av rekreationsmässiga skäl bör övervägas och prioriteras i de fall där det är ekonomiskt jämställt med att bedriva skogsbruk. Förutsättningen för bevarandet av biologisk mångfald, ekosystemtjänster och estetiska värden är kunskapsbaserade beslut.

Kommunens skog sköts i enlighet med en skogsbruksplan som gäller för 2015-2024. Den är en så kallad grön skogsbruksplan, vilket innebär att målsättningen med skogsbruket är effektiv produktion av skog med hänsyn till naturvård och rekreationsvärden.

Har du önskemål om att få gallra i skogsområde eller annan naturmark som kommunen äger skall du kontakta mark- och planeringsenheten. Vi skickar ut ansökningshandlingar, undersöker vilka lösningar som är tänkbara och gör slutligen besök på plats. Besöken brukar samordnas så att de genomförs vid ett eller två tillfällen varje år. Därefter får vissa fastighetsägare tillstånd att fälla specifika träd och/eller röja specifik vegetation. Ring enheten (vxl 0224-36000) om du vill att vi ska titta på något vid din fastighet!

Är vi överens om vilka åtgärder du får utföra, upprättar vi ett avtal som friskriver kommunen från ansvar vid eventuell olycka. Vi ritar också upp på karta vilken vegetation som kan tas bort. Tar du bort mer än vad som är överenskommet kan det förenas med vite.

 

Just nu!
Vi väntar på våren och planerar årets naturvårdsinsatser!
Frågor? Camilla Winqvist 0224- 361 20

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>