Skyltar

Vill du sätta upp en skylt på ett område någonstans i kommunen? Då finns det ett antal regleringar du behöver känna till och förhålla dig till.

För att få sätta upp eller väsentligen ändra en skylt inom ett detaljplanelagt område krävs det bygglov. Detta söker du via Sala och Hebys gemensamma bygg- och miljöenhet, du kan läsa mer om bygglovsansökan för skyltar inom planlagt område på vår gemensamma hemsida.

Undantag, då en skylt får anläggas inom detaljplanelagt utan att ansökan om bygglov behövs gäller om något av följande kriterier är uppfyllda:

  1. En skylt vars area är högts 1,0 kvadratmeter.
  2. En skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor.
  3. En orienteringstavla vars area är högst 2,0 kvadratmeter.
  4. En skylt inomhus.
  5. Valreklam i samband med val eller folkomröstning.
  6. En nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande.
  7. Ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen (2007:90).
  8. Ett sjömärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen.

Uppförande av skylt inom detaljplanelagt område kräver dock tillstånd för nyttjande av allmän plats, som söks hos polismyndigheten.

För anläggande av skyltar utanför detaljplaneområde krävs inte något bygglov eller tillstånd från polismyndigheten. Däremot kan det behövas tillstånd från väghållningsmyndigheten eller länsstyrelsen om placeringen av skylten är belägen i närheten av en väg. Vilken av myndigheten som behöver ge tillstånd avgörs av skyltens avstånd till vägområdet.

Här nedan finner du några allmänna riktlinjer att förhålla sig till vid anläggande av skylt då bygglov inte krävs.

Du som sätter upp skylten är själv ansvarig för att ta reda på om och vilka tillstånd som krävs för det specifika området.

Är skylten uppsatt för ett tillfälligt evenemang eller valreklam ska du som satte upp skylten även ansvara för att ta ner denna inom den begränsade tid som gäller för skylten. Vid ett tillfälligt evenemang gäller normal fyra veckor och för valreklam fem veckor.

Den som sätter upp skylten ansvarar själv för att inhämta fastighetsägare tillåtelse för att sätta upp skylten. Detta gäller även i fall då kommunen är fastighetsägare.

Affisch eller skylt ska placeras på sådant sätt så att inte trafiksäkerheten påverkas eller att allmänheten på annat sätt utsätts för betydande olägenheter.

 

Vid tveksamheter, rådgör med oss på Heby Kommun. Vi kan också ge förslag på platser som kan vara lämpliga för anläggande av en tillfällig skylt.

Relaterat

Kontakt

0224-74 70 00 (växel)
fax: 0224-188 50
byggmiljo@sala.se

Telefontider
Måndag–fredag 8.00–16.30

Besöksadress
Stora torget 1, Sala
Besökstider
Måndag–fredag 8.00–17.00

Postadress
Box 304
733 25 Sala