Vatten och avlopp (VA)

VA-verksamheten i Heby kommun ansvarar för att du som är ansluten till kommunalt VA ska få rent dricksvatten i din kran och för att rena det vatten du spolar ned i avloppet.

VA-kretsloppet

VA-kretsloppet

Bilden visar vattnets kretslopp. När det regnar rinner vattnet sakta genom marken och bildar grundvatten, som pumpas upp och kontrolleras innan det skickas som dricksvatten till våra abonnenter. Efter att vattnet använts, för att t.ex. duscha med, leds eller pumpas det till ett av våra avloppsreningsverk, där det renas innan det leds ut i närmsta vattendrag. Från vattendraget avdunstar vattnet och moln bildas. När det sedan regnar från molnen är kretsloppet slutet.

Vattnet är en värdefull naturresurs och det är viktigt att vi är rädda om det!


Nya vattenskyddsområden i Heby kommun

Heby kommun har ansökt till Länsstyrelsen om att upprätta vattenskyddsområden för olika grundvattentäkter som försörjer kommunen med dricksvatten. Syftet med ett vattenskyddsområde är att bevara en god kvalitet och kvantitet i kommunens grundvattentäkter. Ansökan gäller vattenskyddsområden i Heby, Runhällen, Huddunge och Tärnsjö. I ett vattenskyddsområde finns skyddsföreskrifter som syftar till att reglera och förhindra sådant som kan medföra risk för förorening och negativ påverkan på vattenförekomsten .

Länsstyrelsen i Uppsala tittar just nu på kommunens ansökan och har skickat ut den på ett myndighetssamråd. Det innebär att berörda myndigheter får ta del av ansökan och säga sitt i frågan. Därefter skickar Länsstyrelsen ut ett förslag till beslut på remiss både till Heby kommun och också till sakägare (berörda fastighetsägare och verksamhetsutövare) som får yttra sig. Efter att yttranden från sakägare och kommunen kommit in så gör Länsstyrelsen en samlad bedömning och tar beslut i ärendet.

Först ut i remissförfarandet, där berörda sakägare får möjlighet att yttra sig, är Heby tätort och det beräknas äga rum någon gång i höst. Därefter följer remissförfarande för Runhällen, Huddunge och Tärnsjö.

Under rubriken ”relaterat” längst ner på sidan finns länkar till översiktskartor över de befintliga gällande vattenskyddsområdena för Tärnsjö och Heby. För närmare upplysningar om gränserna för områdena kontakta Tekniska enhetens kundtjänst.


Vid olycka som innebär utsläpp av farliga ämnen

I det fall en olycka som innebär utsläpp av farliga ämnen till avlopp, dagvatten eller inom vattenskyddsområde inträffar ska räddningstjänsten, VA-huvudmannen och tillsynsmyndigheten (Bygg- och miljöenheten för Sala-Heby) kontaktas omedelbart. Vid utsläpp av oönskade, men mindre farliga ämnen, till avlopp, dagvatten eller inom vattenskyddsområde kontaktas omedelbart VA-huvudmannen och tillsynsmyndigheten (Bygg- och miljöenheten för Sala-Heby) för bedömning av åtgärd.

Kontaktuppgifter och telefonnummer för anmälan av utsläpp

Räddningstjänsten, Sala-Heby
Nås dygnet runt via larmnumret: 112

Tekniska enheten
Dagtid (kundtjänst): 0224-361 69, eller via e-post på vattenochavlopp@heby.se 
Kvällstid (SOS AB): 021-30 27 30

Bygg- och miljöenheten, Sala-Heby
Dagtid (växeln): 0224-74 70 00

Vid anmälan bör följande information lämnas om utsläppet

  • När och var inträffade olyckan?
  • Vad släpptes ut (ämnen, koncentration, egenskaper)?
  • Hur mycket släpptes ut?
  • På vilket sätt kan utsläppet lämna området/fastigheten (via dag- eller spillvattennät, på marken, i ett dike)?
  • Kontaktperson (namn, telefonnummer, e-post).

Relaterat

Kontakt

Kundtjänst
0224-361 69
vattenochavlopp@heby.se

Telefontid 
måndag-fredag
9:00-12:00 och 13:00-15:00

Besöksadress
Centralgatan 2 B

Akut felanmälan utanför kontorstid (SOS AB)
021-30 27 30

                                                            

Tänk på att…

…reningsverken bara kan rena avloppsvattnet från ämnen som finns naturligt i avföring samt bad-, disk- och tvättvatten. Så spola endast ner avföring och toalettpapper i din toalett och häll inte t.ex. färgrester eller olja i vasken.

Snabbfakta om kommunens VA-verksamhet

* Ledningsnät för spillvatten: 164 km

* Ledningsnät för dricksvatten: 189 km

* Ledningsnät för dagvatten: 95 km

* Antal avloppsreningsverk: 6 stycken

* Antal avloppspumpstationer: 29 stycken

* Antal vattenverk: 4 stycken

* Antal vattentorn: 5 stycken

* Producerat dricksvatten: 744 860 m3/år

* Behandlat avloppsvatten: 1 110 657 m3/år

* Antal abonnenter: Ca 9000 personer

* Förbrukad el för avloppsvattenrening: 1 049 599 kWh/år

* Förbrukad el för behandling av dricksvatten: 563 482 kWh/år

(Siffrorna gäller för 2020)

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>