Dagvatten

Dagvatten är på ytan avrinnande regn- och smältvatten. Dagvattnet leds dels genom diken eller ledningar till sjöar och vattendrag i kommunen, dels via avloppsledningsnätet till avloppsreningsverken.

Nederbörd som faller över områden med naturliga mark- och vegetationsförhållanden infiltrerar till största del i marken. En del av vattnet i marken avgår till atmosfären och en del rör sig nedåt för att nå grundvattnet och så småningom rinna ut i våra sjöar och hav. På sin väg genom mark och växter fördröjs och renas dagvattnet.

På hårdgjorda ytor såsom asfalterad mark och hustak, kan vatten inte infiltrera, ytavrinning skapas och dagvatten i stora mängder bildas. Vattnet som rinner utmed marken sköljer med sig föroreningar som ansamlats på ytan. Generellt är regn- och smältvatten rent men sedan förorenas det vid kontakten med mark och hustak.

Traditionellt leds dagvatten via rörsystem ut i våra vattendrag, eller ibland till reningsverket. Detta innebär att förorenat dagvatten antingen rinner direkt ut i vattendragen eller att reningsverken får ta emot stora mängder vatten med föroreningar som det inte är anpassat för att ta hand om.

Dagvattendike där vatten från fastigheter och gata rinner över en grässlänt ner i ett dike. I en lågpunkt i diket finns en brunn genom vilken vattnet sedan leds bort från området.

Dagvattendike där vatten från fastigheter och gata rinner över en grässlänt ner i ett dike. I en lågpunkt i diket finns en brunn genom vilken vattnet sedan leds bort från området.

Med dagens ökade miljökrav har dagvattnets förorenande påverkan uppmärksammats. Dessutom måste de pågående klimatförändringarna där skyfallen redan har, och förväntas fortsätta, öka tas hänsyn till i dagvattenhanteringen.

Därför har nya riktlinjer för dagvatten i Heby kommun tagits fram, se länk nedan. Målet för dagvattenhantering i riktlinjerna är att:

 • Bibehålla eller efterlikna den naturliga vattenbalansen i naturen.
 • Minska mängden föroreningar i dagvattnet.
 • Minska mängden förorenat dagvatten som når recipienten.
 • Använda dagvattnet som en resurs i samhället.
 • Minska och förebygga skador och översvämningar till följd av skyfall.

I riktlinjerna beskrivs först allmänt vad som gäller för dagvattenhanteringen med rubrikerna:

 • Dagvatten ska renas och fördröjas så nära källan som möjligt enligt trestegsprincipen.
 • Dagvatten ska utgöra en positiv resurs i landskapet.
 • Dagvatten ska omhändertas så att det inte orsakar problem i andra områden.
 • Dagvatten får inte medföra att recipientens (det mottagande vattendraget) status försämras eller att gällande miljökvalitetsnormer inte uppnås.

Därefter specifisieras riktlinjerna med vad som ska beaktas under rubrikerna:

 • Kemikalieanvändning och materialval.
 • Byggande, exploatering och planering.
 • Skötsel av vägar, parker och andra allmänna ytor.

Sist i riktlinjerna anges hur ansvaret och tillsynen av dagvattenhanteringen ska fördelas.

På sidan Bildgalleri på lokal dagvattenhantering finns det bilder på hur lokalt omhändertagande av dagvatten kan se ut. Dessutom finns det massor av bra exempel på nätet. Sök bara på ”dagvattenhantering”, eller ”hållbar dagvattenhantering” så kommer flera bra resultatsidor upp.

Relaterat

Kontaktuppgifter till Tekniska enheten

Kundtjänst
0224-361 69
vattenochavlopp@heby.se

Telefontid
måndag-fredag 9:00-12:00 och 13:00-15:00

Centralgatan 2 B

Akut felanmälan utanför kontorstid (SOS AB): 021-30 27 30

                                                              
                                                              

Dagvattenhantering enligt trestegsprincipen:

1. Lokalt omhändertagande av dagvatten på fastighetsmark: Består av flera olika lösningar för att behandla och omhänderta vattnet i ett tidigt skede. Detta kan åstadkommas genom infiltration och perkolation eller genom lokal fördröjning av dagvattnet.

2. Flödesutjämning och rening: Det vatten som inte kan tas omhand lokalt, eller som kräver ytterligare rening, leds via trög avledning till någon form av utjämning och rening.

3. Avledning: Den mängd vatten som nu finns kvar ska avledas till recipient eller genomgå ytterligare rening.