Bildgalleri på lokal dagvattenhantering

Här har vi samlat bilder på lokal dagvattenhantering. Syftet är att ge inspiration till hur dagvattenhantering kan gå till då dagvattnet tas omhand på annat sätt än att ledas direkt ner i markförlagda ledningsnät.

Dagvattendamm i bostadsområde (vid tiden för foto med mycket lågt vatten). Växtlighet i dammen samt längs dess kanter förebygger olyckor.

Dagvattendamm i bostadsområde (vid tiden för foto med mycket lågt vatten). Växtlighet i dammen samt längs dess kanter förebygger olyckor.

Fortsättning av dammen på angränsande grönytor. Vattnet leds slingrande runt i ett vassfyllt dike. I dikets slut finns ett utlopp till recipienten för dagvattnet.

Fortsättning av dammen på angränsande grönytor. Vattnet leds slingrande runt i ett vassfyllt dike. I dikets slut finns ett utlopp till recipienten för dagvattnet.

Dike mellan fastighetsgräns och parkering/väg. Dagvattenbrunn i lågpunkt avleder det vatten som, vid högre flöden, ej hinner infiltrera/avdunsta på vägen dit.

Dike mellan fastighetsgräns och parkering/väg. Dagvattenbrunn i lågpunkt avleder det vatten som, vid högre flöden, ej hinner infiltrera/avdunsta på vägen dit.

Gräsyta mellan bilväg och gång-/ cykelväg. Gräsytan är något lägre än angränsande vägytor och utan kantsten så att vattnet fritt kan rinna till gräsytan.

Gräsyta mellan bilväg och gång-/ cykelväg. Gräsytan är något lägre än angränsande vägytor och utan kantsten så att vattnet fritt kan rinna till gräsytan.

Grusfylld ränna för magasinering av dagvatten integrerad i grönytan. Ej synlig på bilden är en dagvattenbrunn i högpunkt. Vid höga flöden stiger vattnet och vid en viss höjd kan vattnet rinna undan genom dagvattenbrunnen.

Grusfylld ränna för magasinering av dagvatten integrerad i grönytan. Ej synlig på bilden är en dagvattenbrunn i högpunkt. Vid höga flöden stiger vattnet och vid en viss höjd kan vattnet rinna undan genom dagvattenbrunnen.

Genomsläpplig markbeläggning, olika typer. 1

Genomsläpplig markbeläggning, olika typer. 1

Genomsläpplig markbeläggning på infarter och gångbanor på innergård. 2

Genomsläpplig markbeläggning på infarter och gångbanor på innergård. 2

Genomsläpplig markbeläggning på infarter och gångbanor på innergård. 1

Genomsläpplig markbeläggning på infarter och gångbanor på innergård. 1

Genomsläpplig markbeläggning och ytliga rinnvägar. 2

Genomsläpplig markbeläggning och ytliga rinnvägar. 2

Dike mellan väg och cykel-/ gångväg. Diket är fyllt med grus för magasinering av vatten. Dagvattenbrunn i lågpunkt avleder det vatten som, vid högre flöden, ej hinner infiltrera/avdunsta på vägen dit. 1

Dike mellan väg och cykel-/ gångväg. Diket är fyllt med grus för magasinering av vatten. Dagvattenbrunn i lågpunkt avleder det vatten som, vid högre flöden, ej hinner infiltrera/avdunsta på vägen dit. 1

Dike mellan fastighetsgräns och parkering/väg. Dagvattenbrunn i lågpunkt avleder det vatten som, vid högre flöden, ej hinner infiltrera/avdunsta på vägen dit.2

Dike mellan fastighetsgräns och parkering/väg. Dagvattenbrunn i lågpunkt avleder det vatten som, vid högre flöden, ej hinner infiltrera/avdunsta på vägen dit.2

Gräsyta/dike mellan väg och fastighetmark. Utan kantsten och med dagvattenbrunn i lågpunkt som avleder det vatten som, vid högre flöden, ej hinner infiltrera/avdunsta på vägen dit.

Gräsyta/dike mellan väg och fastighetmark. Utan kantsten och med dagvattenbrunn i lågpunkt som avleder det vatten som, vid högre flöden, ej hinner infiltrera/avdunsta på vägen dit.

Grönt tak på redskapsbod.

Grönt tak på redskapsbod.

Grönt tak på redskapsbod.

Grönt tak på redskapsbod.

Stuprörsutkastare och plattbelagd rinnväg leder vattnet till dagvattenbrunn.

Stuprörsutkastare och plattbelagd rinnväg leder vattnet till dagvattenbrunn.

Stuprörsutkastare och stenbelagd rinnväg leder vattnet till en genomsläpplig markyta.

Stuprörsutkastare och stenbelagd rinnväg leder vattnet till en genomsläpplig markyta.

Stuprörsutkastare till grönytor. Dagvattenbrunn i lågpunkt avleder det vatten som, vid högre flöden, ej hinner infiltrera/avdunsta på vägen dit.

Stuprörsutkastare till grönytor. Dagvattenbrunn i lågpunkt avleder det vatten som, vid högre flöden, ej hinner infiltrera/avdunsta på vägen dit.

Stuprörsutkastare. Lutning från husen samt stensatt rinnväg hjälper vattnet bort från huskroppen.

Stuprörsutkastare. Lutning från husen samt stensatt rinnväg hjälper vattnet bort från huskroppen. 1

Stuprörsutkastare. Lutning från husen samt stensatt rinnväg hjälper vattnet bort från huskroppen. 2

Stuprörsutkastare. Lutning från husen samt stensatt rinnväg hjälper vattnet bort från huskroppen. 2

Stuprörsutkastare. Lutning från husen samt stensatt rinnväg hjälper vattnet bort från huskroppen. 3

Stuprörsutkastare. Lutning från husen samt stensatt rinnväg hjälper vattnet bort från huskroppen. 3