Årsredovisning 2017: Både plus och minus för nämnderna

När årsredovisningen för 2017 är klar redovisar nämnderna både plus och minusresultat.  Plus är det för bygg- och miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden medan kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden redovisar minusresultat. Här kan du kortfattat läsa mer om resultaten och om orsakerna till de olika resultaten.

Ökad ström av ärenden ger plus för bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden redovisar ett överskott på +2 048 000 kronor. Anledningen är det ökande byggandet som ger mer intäkter för bygglov till Byggenheten.
Intäkter på Miljöenheten, +511 000 kronor, förklaras av fler inkommande ansökningar.
Bostadsanpassningen redovisar ett överskott på +578 000 kronor.

IT och arbetsmarknad orsak till minus för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar ett underskott på -534 000 kronor. De största negativa avvikelserna återfinns inom avsatta medel för samverkansnämnden med Knivsta, -1 362 000 kronor. Orsaken till underskottet förklaras av byte av IT-leverantör samt det kvarvarande arbetet för att få en gemensam IT-plattform för Heby och Knivsta kommuner.
Arbetsmarknadsenheten lämnar ett underskott på -1 939 000 kronor. Förklaringen till detta är minskade statsbidrag och ökade personal-kostnader.
Central förvaltning redovisar ett underskott på -374 000 kronor där den största avvikelsen återfinns inom lokalstrategin.
De största delarna som redovisar ett överskott inom kommunstyrelsen och som minskar det totala underskottet är kommunstyrelsens föreningsavgifter, + 853 000 kronor. En effekt av bildandet av Region Uppsala från och med 1 januari 2017 med borttagna medlemsavgifter. Tillväxtfrämjande åtgärder visar också ett överskott på +234 000 kronor. Samhällsbyggnadsförvaltningens andel som redovisas under kommunstyrelsen redovisar ett överskott på +2 005 000 kronor som beror på arbetet med exploateringar inom samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde samt ökade intäkter för planavgifter.

Minus för vård- och omsorgsnämnden efter ökade kostnader

Vård och omsorgsförvaltningen visar ett negativt resultat om -7 092 000 kronor. I en jämförelse med föregående år är detta en försämring med -6 407 000 kronor.
Det negativa resultatet kan delvis förklaras med att flera brukare inom funktionsstödsområdet. En annan orsak är höga kostnader inom hemtjänsten på utförarsidan samt inom hälso- och sjukvård. De största nettokostnadsökningarna finns inom funktionsstöd och äldreområdet men till viss del även inom individ- och familjeomsorgen.
Kostnadsökningarna gäller främst volym-ökningar på boendesidan inom funktionsstöd. Dessutom finns en viss ökning av personer som är behov av stöd i form av kontaktfamilj, kontaktpersoner och egna familjehem både inom funktionsstöd och inom individ och familjeomsorgen. Inom äldreomsorgen har de utförda hemtjänsttimmarna ökat inom intern hemtjänst då en extern utförare avslutade sitt uppdrag i början av året.

Volymökning för simskola en orsak till minus för kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett underskott på -1 353 000 kronor för 2017. Underskottet kan förklaras utifrån volymökningar inom simundervisningen men också med ökade kostnader för underhåll, förnyade kontrakt, säkerhetskrav för anläggningar och utrustning samt reparationsarbeten efter brand och skadegörelse.

Ökad markförsäljning ger plus för samhällsbyggnadsnämden

Samhällsbyggnadsnämnden visar ett positivt överskott mot budget med +7 623 000 kronor. Det beror framförallt på väsentligt högre intäkter för markförsäljning än budgeterat. I resultatet finns även ett redovisat underskott inom mark- och planeringsenheten då personalen i större utsträckning arbetat med markexploateringar inom samhällsbyggnadsförvaltningens ansvarsområde än budgeterat. Förvaltningen har även genomfört en organisationsförändring där en tjänst som gatuansvarig har utökats för att klara av markexploateringarna.

Lägre statsbidrag och ökade hyror ger minus för utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden redovisar ett negativt resultat i bokslutet på -8 763 000 kronor.
Orsakerna till nämndens resultat förklaras av lägre intäkter för statsbidrag, ökade lokalhyror än vad som var känt tidigare och ökade kostnader för IT-tjänsteavtalet. Inom förskolan har verksamheten ökade kostnader för sjuklöner och timvikarier. Grundskolan har ökade kostnader att tillgodose extra stöd till elever med särskilda behov.
Inom Centrum för livslångt lärande redovisas ett underskott som delvis förklaras av ökade personalkostnader, för högt budgeterade statsbidrag för nyanlända och lokalanpassning. Däremot redovisar nämnden lägre kostnader för interkommunala ersättningar och skolskjutsar då elevantalet blivit lägre än budgeterat.

Relaterat

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>