Frågor & Svar (FAQ)

Hur vet jag vem som ansvara för en viss väg?

Svar:

I Heby kommun finns kommunala, statliga och enskilda vägar. Kommunen ansvarar endast för skötseln av de kommunala gatorna, Trafikverket ansvarar för de statliga och olika vägsamfälligheter sköter vanligtvis de enskilda.

Genom NVDB på webb på Trafikverkets hemsida kan man se vem som sköter vilken väg i Heby kommun. I rutan för ”Dataslag på karta” väljer du ”Administrativa vägdata” i första raden och ”Väghållare” i andra raden.

Hur anmäler jag fel på gator och vägar?

Svar:

I Heby kommun finns kommunala, statliga och enskilda vägar. Kommunen ansvarar endast för skötseln av de kommunala gatorna, Trafikverket ansvarar för de statliga och olika vägsamfälligheter sköter vanligtvis de enskilda.

Här kan du lämna in en felanmälan för kommunala gator.

Trafikverkets gator

Svar:

Kommunen sköter majoriteten av gatorna i kommunens tätorter, men en del av gatorna ligger under Trafikverkets ansvar. Vill du felanmäla något på en av dessa, kontakta Trafikverkets entreprenör Peab på tfn 0224-30036 eller Robert.Tallroth@peab.se

Algblomning i badsjöar

Svar:

Barn och hundar bör ej bada när det är algblomning.

Hur felanmäler jag gatubelysning?

Svar:

Problem med belysningen – felanmälan

Kontakta Heby kommun antingen via 0224-360 00 och fråga efter ansvarig för belysning eller skicka ett e-postmeddelande till Elise.Teinler@heby.se.

Var beredd att uppge stolpnummer om du felanmäler ett fåtal lyktstolpar (detta står cirka två meter från marken på lyktstolpen).

OBS! Om det är en eller några enstaka ljuspunkter som är mörka kan åtgärd dröja till nästa rondering. Om längre sträckor med belysning inte fungerar eller om belysningsfelet kan orsaka trafikfara ska åtgärd ske omgående.
Gäller felanmälan belysningen vid perrongen i Heby eller Morgongåva kontaktas Trafikverket på telefonnummer 0771-921 921.

Badvattenproblem

Svar:

Kommunala baden provtas, läs om  Badplatser och badvattnets kvalitet på Havs- och vattenmyndigheten

Vad gör jag om jag hittar en skrotbil på kommunens mark?

Svar:

Kvarlämnade skrotbilar på kommunens mark, gator, parker och torg kan Heby kommun besluta att ta bort på bilägarens bekostnad.

Om en skrotbil har lämnats på någon annans mark är den fastighetsägaren ansvarig för att skrotbilen tas bort. Kommunen kopplas dock in om skrotbilen utgör ett miljöproblem. Kommunen kan också vara behjälplig med handläggningen i vissa fall om fastighetsägaren ber om hjälp, kostnaden för transport och skrotning debiteras då till självkostnadspris.

Kontakt
Per Geerhold
0224-361 65
per.geerhold@heby.se

Var kan jag se vem som äger en viss fastighet?

Svar:

Lantmäteriets fastighetsregister innehåller uppgifter om landets fastigheter, samfälligheter och gemensamhetsanläggningar.

I registret kan man hitta svar på bland annat dessa frågor:

 • Vad har jag för fastighetsbeteckning?
 • Vad är min adress?
 • Vem äger en viss fastighet?
 • Finns det något servitut på min fastighet?
 • Hur stor är min fastighet?

Fastighetsregistret

Fladdermöss i hus

Svar:

Fladdermöss är fridlysta och får inte dödas, eller flyttas.

Var kan jag hitta uppgifter om min fastighet?

Svar:

Lantmäteriets fastighetsregister innehåller uppgifter om landets fastigheter, samfälligheter och gemensamhetsanläggningar.

I registret kan man hitta svar på bland annat dessa frågor:

 • Vad har jag för fastighetsbeteckning?
 • Vad är min adress?
 • Vem äger en viss fastighet?
 • Finns det något servitut på min fastighet?
 • Hur stor är min fastighet?

Fastighetsregistret

Grävling i trädgård

Svar:

Enligt 23 § jaktlagen (1987:259) får grävling på egen gård eller i egen trädgård, hos den som saknar jakträtt, fångas in eller dödas. Lämpligen gillras en fälla med äpplen, ägg, honung, plommon eller liknade. Därefter körs grävlingen iväg 3-4 mil och släpps alternativt avlivas. Avlivandet och infångandet ska ske på ett kompetent och riktigt sätt av person som är utbildad, har licens och uppfyller eventuella krav i djurskyddslagstiftningen och annan tillämplig lagstiftning. Om villkoren för skyddsjakt är uppfyllda får även jakträttshavare (eller jägare på uppdrag av denne) skjuta grävling. Heby har ingen kommunjägare. TIPS: Hör med närmaste lantbrukare eller polisen som kan veta vem som har ansvar för jaktområdet.

Var kan jag hitta ritningar på mitt hus?

Svar:

Behöver du ritningar på ditt hus? Vi har mikrofilmsbilder i vårt digitala arkiv över gamla bygglovshandlingar. I arkivet återfinns plan- och fasadritningar, planritningar, situationsplaner och konstruktionshandlingar.

Kontakta Kenth Hansson för att kolla om det finns ritningar över din fastighet.

Ansvarig: Kenth Hansson
0224-360 77
E-post: kenth.hansson@heby.se

Radon

Svar:

Om man vill kontrollera radongashalten i sin bostad så ska man beställa mätdosor. Mätdosorna ska placeras i bostadsutrymmen och mätningen ska pågå i 2-3 månader. Efter avslutad mätning skickas mätdosorna till ett laboratorium som analyserar och beräknar årsmedelvärdet i bostaden. Mätningen måste ske under vinterhalvåret, 1 oktober- 30 april.

Det finns möjlighet att göra en korttidsmätning av radon (indikerande), dessa beställningar förmedlar dock inte miljöenheten då de ej kan användas som underlag vid ansökan om radonsaneringsbidrag. Radonhalten i nya och befintliga hus ska inte överstiga 200 Bq/m³.  Beställning av radonmätning.

Kontaktinformation

Var får man ha häst?

Svar:

Inga häststall/hagar får förekomma inom detaljplanerat område.

Jätteloka/Jättebjörnloka

Svar:

Den som äger eller sköter marken som jättelokan växer på är ansvarig för att jättelokan bekämpas där. Kommunen bekämpar bara på kommunal mark. Kommunen kan ge råd hur man bekämpar Jättelokan/Jättebjörnloka.

Jätteloka, björnloka eller jättebjörnloka, är en mycket storväxt vitblommig s.k. flockblommig växt vars växtsaft kan orsaka hudskador. Den kan bli upp till 3 m hög, stammen 10 cm tjock, och de flikiga bladen kan bli en meter breda. Exemplar som har slagits av kan vara lägre när de växer upp igen. Blomkorgen är mycket stor, upp till 50 cm, och växten producerar en mängd frön som sprids med vind och vatten.

Jätteloka är förvildad från trädgårdar och är numera ganska vanlig i vissa trakter, främst i Syd- och Mellansverige. Jättelokan kan blandas ihop med andra storvuxna flockblommiga växter, ex. strätta (som har mer rundade blomsamlingar) och spenört (som har mer rundade blad).

Mer information finns i länken intill.

 

Så skyddar du din trädgård mot sniglar

Svar:

Kemikalieinspektionen har faktablad hur man skyddar sig mot sniglar.

Ormar

Svar:

Hur kan man bli av med ormar från sin trädgård? Man kan bära bort dem . Då rekommenderas rejäla handskar på händerna. Trädgårdshandskar är för tunna — sådana biter de igenom. Eftersom huggormar är giftiga så ska man vara mycket försiktig när man fångar dem. Med hjälp av en pinne, håv, kratta eller något annat långt redskap kan man försöka lyfta upp dem. Försiktigt! Stoppa sedan ormen i en hink (med lock helst) eller i en påse som kan knytas åt ordentligt. Då håller den sig lugn. Sen kan du gå iväg med den, åtminstone 300-400 meter – helst mer. Släpp den på en plats där den kan tänkas trivas så ökar chansen att den stannar; huggormar exempelvis i en skogskant eller på en äng, snokar i närheten av vatten.

Vågar man inte försöka fånga dem så får man försöka skrämma bort dem istället. Stör dem så mycket som möjligt så tröttnar de kanske på er till slut. Om ni sen försöker att hålla trädgården kortklippt så trivs de inte. Ett trevligt sätt är att se till att det finns igelkottar på tomten. De äter ormar så då har man en egen ormjägare hemma. Avlägsna rishögar,  sätt finmaskigt nät för hål i husgrunder. Kontrollera näten för källarventiler och se till att komposter och lövhögar inte ligger intill huset.

Slamtömning

Svar:

Välkommen att kontakta Tekniska enheten 0224-361 69 eller via e-post:vattenochavlopp@heby.se vid beställning av tömning av slamavskiljare, slutna avloppstankar eller när ni önskar svar på övriga frågor. Våra telefontider är måndag-fredag 09.00–12.00 och 13.00–15.00.

Du kan nå RELITA direkt på journummer 0771-103 500 vid akuta situationer utanför kontorstid.

Faderskap - var och när kan man skriva på Faderskapsbekräftelsen?

Svar:

Är ni sambo och folkbokförda på samma adress kan ni välja om ni vill boka tid för underskrift av faderskapsbekräftelse innan eller efter att barnet är fött. Ring till medborgarkontorets telefon för att boka en tid, 0224-361 00.

Vem ska jag vända mig till med frågor rörande naturreservat i kommunen?

Svar:

Heby kommun förvaltar Östa naturreservat och Ingbo källor. Vid frågor rörande dessa kan du vända dig till vår miljöstrateg Camilla Winqvist på 0224-361 20, camilla.winqvist@heby.se.

Resterande naturreservat förvaltas av länsstyrelsen. Mer information finns att tillgå på länsstyrelsens hemsida.

Vem har hand om frågor gällande försörjningsstöd i kommunen?

Svar:

Kommunens Socialförvaltning handlägger ärenden gällande försörjningsstöd. Har du frågor eller vill ansöka om försörjningsstöd når du handläggare via mottagningstelefon, 0224- 360 09.

Hur ser det ut med bredbandstillgången/utbyggnaden i kommunen och vem kan jag kontakta för information rörande detta?

Svar:

Bredbandsfrågan är en prioriterad fråga för Heby kommun och eftersom arbetet är pågående är det bäst att kontakta kommunens bredbandsstrateg Alexander Jonsson för mer information, telefonnummer 0224-362 26.

Vilka öppettider har kommunens bibliotek

Svar:

Kommunen har fyra bibliotek, i Heby, Morgongåva, Vittinge, Tärnsjö och Östervåla. På följande länk hittar du all information gällande biblioteken och deras öppettider.

När är återbruken öppna?

Svar:

På Vafab Miljös hemsida hittar du all information om återbrukens öppettider.

Var kan man få hjälp med kopiering?

Svar:

Behöver du kopiera allmänna handlingar får du upp till 10 kopior  kostnadsfritt om du besöker något av kommunens två medborgarkontor. Vid större beställningar når du kommunkontorets reception via växeln 0224-360 00 eller via e-post, receptionen@heby.se
Gäller kopiering egna medtagna handlingar gäller aktuell kopieringstaxa från första kopian.

Är det höga halter av cesium i vildsvin skjutna i Heby kommun?

Svar:

Flera vildsvin som skjutits i Tärnsjö i Heby kommun har haft värden som ligger högt över Livsmedelsverkets uppsatta gränsvärde för cesium i livsmedel. Detta beror på att vildsvinen nu spridit sig till områden som drabbades av radioaktivt nedfall i samband med kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986. Vildsvinen får i sig cesium när de äter rötter och svampar som innehåller mycket cesium. Om man nu inte kan äta köttet så uppstår frågan vad man ska göra med köttet istället? Finns det någon risk med att lämna dem i skogen eller gräva ner dem?

Kommunen har ställt frågan till Strålsäkerhetsmyndigheten som svarar såhär:

Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning i nuläget är att man inte behöver göra någon speciell åtgärd med anledning av cesiuminnehållet.  Att lämna enstaka djur i skogen eller gräva ned dem ger ett måttligt tillskott till cesiummängden där. Om djuret grävs ned i mark med inslag av lermineral så binds också cesium hårt till marken och blir inte särskilt tillgängligt för upptag i växter eller transport i marken. Cesium utsöndras hela tiden, så halterna i ett vildsvin sjunker snabbt om den äter renare föda under ett par veckor. Detta gäller också de rovdjur som äter blandad föda med vildsvin med som inslag.

För att få en bild av hur cesiumhalten i vildsvinskött varierar över året fortsätter Strålsäkerhetsmyndigheten under 2018 att bekosta laboratorieanalys av köttprover från vildsvin som skjuts i Heby kommun. Kravet för att myndigheten ska bekosta analysen är att vildsvinet skjutits i Heby kommun och att myndigheten får ta del av mätresultaten samt uppgifter om var och när djuret är skjutet.

Om du har frågor om projektet kan du kontakta Pål Andersson, utredare på Strålsäkerhetsmyndighetens enhet för miljöövervakning, tel. 08-799 41 39.

Cesium-137 i vildsvinskött, Strålsäkerhetsmyndigheten

Skadat vilt eller vilt som utgör olägenheter i tätorterna eller trafiken (kommunjägare)

Svar:

Det finns jägare som kan kontaktas angående skadat vilt eller vilt som utgör olägenheter i tätbebyggt område?

Leif Lennartsson har tillstånd att avlossa skott i tätbebyggt område, han tar ärenden i norra delen av kommunen, han nås på: 070 326 11 59

Tomas Hamrin – har eftersök på trafikskadat vilt och har tillstånd att avlossa skott i tätortsbebyggelse i Heby kommun, han tar ärenden i södra delen av kommunen, han nås på: 072 719 63 14 eller 0224–320 54

Försäljning av fyrverkerier

Svar:

Ansökan om försäljning av fyrverkerier – blankett finns på Bygg o Miljö Sala

Hur ofta töms kommunens soptunnor, hundlatriner och anslagstavlor?

Svar:

Hundlatrinerna ska tömmas varje vecka, vanliga soptunnor var 14:e dag. Informationen på kommunens anslagstavlor tas bort 1 gång per månad. I övrigt finns det ett eget ansvar för att anslagstavlorna används på ett bra sätt av de som använder dem. Om det blir problem är det viktigt att vi får veta det så snabbt som möjligt, annars kan vi inte åtgärda det. Kontakta medborgarservice, 0224-360 00, medborgarservice@heby.se.

Kartor över var det finns soptunnor, hundlatriner och anslagstavlor i varje ort.

Att gräva ner en häst

Svar:

Nedgrävning av häst: kontakta Bygg- och miljökontoret, 0224-74 70 00 (växel), byggmiljo@sala.se

 

Majbrasor, eldning

Svar:

Har du frågor om vad du får elda, kontakta kommunernas gemensamma miljökontor
Bygg och miljö Sala-Heby, 0224-74 70 00
Bygga, bo och miljö

Vid eldning i större omfattning bör Räddningstjänsten kontaktas. (större omfattning = bål 20 m³ eller större; markyta 500 m² eller större.)
0224-74 79 00.

Information om eldning, Räddningstjänsten och elda avfall och ris

Hundar och katter

Svar:

Som hund- eller kattägare har du ett stort ansvar. Både hund och katt kräver en hel del socialt sällskap, kan vara störande för grannar, och du måste se till att du tar hand om dina djurs behov på rätt sätt. Hundar ska dessutom märkas och registreras, och plockas upp efter när du rastar dem.

Information finns på www.sala.se

Får man skjuta kanadagäss som förorenar en badplats?

Svar:

”Om det behövs för att förebygga skada, får kanadagås som uppträder vid fält med oskördad
gröda eller som orsakar sanitär olägenhet jagas den 1 juli–den 30 juni”.

Jaktförordningen Bilaga 4, avsnitt 17

Tillstånd för sådan skyddsjakt behöver inte sökas hos länsstyrelsen. Den utförs på enskilds initiativ. Fällda fåglar rapporteras som vanligt.

Kontakta polisen om jakten ska utföras inom tätbebyggt/detaljplanerat område, då behövs ett så kallat skottlossningstillstånd.

Kontakta också markägare och andra som kan beröras.

Jakt ska ses som ett sista alternativ när inga andra åtgärder fungerat.

Går det att få fakturan på vatten/avlopp/slamtömning från VA-enheten som e-faktura?

Svar:

Nej, tyvärr har vi inte möjlighet att erbjuda detta.

Jag ska sälja/köpa hus, hur gör jag vid ett ägarbyte?

Svar:

Gäller det ägarbyte för en fastighet inom kommunalt VA-verksamhetsområde så ska du ringa till kundtjänst, tel: 0224-361 69. Vi skriver ut en förtryckt blankett och skickar den via post till dig. Den förtryckta blanketten ska skrivas under av både säljare och köpare, aktuell mätarställning på vattenmätare ska fyllas i och sedan skall blanketten återsändas till VA-enheten. Gäller ägarbytet en fastighet med slamavskiljare eller sluten tank kan ägarbytet registreras över telefon, kundtjänst.

Min VA-avgift har plötsligt ökat/minskat markant på senaste fakturan, hur kommer det sig?

Svar:

Avgiften för kommunalt VA faktureras över året baserat på föregående års förbrukning. Vid avläsning fås den verkliga förbrukningen som varit sedan den senaste avläsningen, och vid påföljande faktura redigeras avgiften därefter. Ju längre tid som gått sedan den förra avläsningen desto större är osäkerheten på den faktiska vattenförbrukningen. Har du till exempel haft en toalett eller otät kran som stått och droppat/runnit syns detta på fakturan först efter en avläsning, och har detta pågått under en längre tid så kan merkostnaden bli ganska stor. Tänk på att täta läckande toaletter eller droppande kranar snarast möjligt.

Hur beställer jag en tömning av min slamavskiljare?

Svar:

Periodisk tömning av slamavskiljare görs automatisk genom ett rullande schema. För att öka eller minska antalet ordinarie tömningar per år kontaktar du VA-enhetens kundtjänst på tel: 0224-361 69. Behövs en extra tömning, så kallad budad tömning, görs även detta via VA-enhetens kundtjänst. Vid akuta situationer utanför kontorstid kontaktas RELITA på tel: 0771-103 500.

Hur beställer jag en tömning av min slutna tank?

Svar:

Tömning av din slutna tank beställer du hos VA-enhetens kundtjänst på tel: 0224-361 69. Vid akuta situationer utanför kontorstid kontaktas RELITA på tel: 0771-103 500.

Har jag rätt till barnomsorg (förskola eller fritidshem)?

Svar:

Se regler för förskola och fritidshem: Heby kommuns riktlinjer gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Normalt sett ger arbete och studier alltid rätt till barnomsorg.

Hur ställer jag mig i kö till förskola och fritidshem?

Svar:

Anmälan görs i länken intill

Vilken avgift ska vi betala för barnomsorgen?

Svar:

Via reglerna för maxtaxa framgår det vilken avgift som ska betalas. Läs mer om reglerna

Spelar det någon roll för avgiften hur mycket tid mitt barn vistas på förskola/fritidshem?

Svar:

Nej, kostnaden avser den plats som man har, inte för vistelsetid. Maxtaxa

Varför är avgiften olika för mina två barn när båda går i förskola?

Svar:

Det äldsta barnet ges en rabatterad avgift, se regler för maxtaxa

El-cyklar, Segways och andra mindre fordon

Svar:

El-cyklar, Segways och andra mindre fordon med motor ingår inte i allemansrätten. Det betyder att du inte får köra dem på stigar, leder eller fritt i terrängen utan lov av markägaren.

Naturvårdverket informerar vilka regler som gäller

Vilka inkomster ska anges som grund för barnomsorgsavgiften?

Svar:

De inkomster som beskattas ska anges som grund för avgiften. Exempelvis anges lön och föräldrapenning som grund, men inte studiemedel från CSN eller försörjningsstöd.

Ska min nya sambos inkomst anges trots att hen inte är förälder till mitt barn?

Svar:

Ja, med hushåll avses de vuxna som lever tillsammans som sambo eller gifta, oavsett vem som är barnets vårdnadshavare.

Vem ska jag prata med vid frågor om stölder, inbrott, förstörelse på kommunala fastigheter?

Svar:

Du kan göra en anmälan via hemsidan, se relaterad information nedan eller kontakta kommunens lokalsamordnare Lars Dalén, 0224-361 65.

 

Måste jag säga upp min plats i förskola/fritidshem?

Svar:

Ja, en placering i förskola eller fritidshem måste sägas upp via länk nedan. Uppsägningstiden är en (1) månad.

Jag är intresserad av att göra vattenprover på vår brunn.

Svar:

Om en privatperson vill ta ett vattenprov på sin brunn får hen söka upp en firma som utför den tjänsten. (sök på vattenprover på nätet så kommer flera företag upp)

Vårt barn vill byta till en annan skola än den som ingår i upptagningsområdet. Får vårt barn skolskjuts till den nya skolan?

Svar:

I de flesta fall får de inte det, men om skolskjutsen till den nya skolan inte får några ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser i förhållande till vad som hade gällt om eleven hade haft sin skolgång vid sin anvisade skola utifrån folkbokföringsadress. I annat fall får vårdnadshavarna själva stå för transport till och från skolan.

Jag har frågor som rör kommunens gator.

Svar:

Per Geerhold handlägger gatufrågor och går att nås via växeln 0224 – 360 00.

Jag är intresserad av kortsiktigt boende i Heby kommun.

Svar:

Under sommarhalvåret erbjuder kommunens invånare flertalet alternativa boenden i form av enklare vandringshem till bed & breakfast.

 • Relaterad information Bo

Som vårdnadshavare har jag rätt att välja vilken skola jag vill till mitt barn. Får mitt barn skolskjuts till den skola jag väljer?

Svar:

Som vårdnadshavare har du rätt att välja vilken skola du vill, men gäller skolskjuts utgår från folkbokföringsadressen till den anvisade skolan. Väljer du annan skola får du själv stå för transport till och från den valda skolan.

Vem ska jag prata med vid frågor om byggnationer gällande hus?

Svar:

Heby och Sala samarbetar i miljö- och byggfrågor. Handläggare från byggenheten finns på plats i Heby tisdagar men går även att nå via telefon, 0224 – 747340

Jag kommer att flytta till en grannkommun och mitt barn är fortsatt folkbokfört hos den vårdnadshavare som bor i hemskolans upptagningsområde. Får mitt barn skolskjuts till och från mig vid växelvis boende?

Svar:

Nej, för att erhålla skolskjuts vid växelvis boende är det en förutsättning att båda vårdnadshavarnas bostadsadresser ligger inom Heby kommun.

Jag har frågor kring släktforskning

Svar:

Kommunens registrator och arkivarie, Kenth Hansson har  information gällande släktforskning och nås via kommunens växel.

Vad gäller när man lägger ut ensilagebalar, halmbalar eller gödsel i naturen?

Svar:

Gällande ensilagebalar ska all plast vara borttagen så att endast hö är kvar, det är då okej att sprida det på odlingsbar mark så att näringen återförs till marken så länge de inte skapar olägenhet för närboende genom t.ex. dålig lukt.

Balar ska inte dumpas i skogen eller övrig natur. Om du ser balar som ligger på fel plats så kontakta miljöenheten i Sala med plats och bild.

För lagring av stallgödsel finns information på Jordbruksverkets hemsida.

Det kan finnas lokala bestämmelser om exempelvis lagring och spridning av gödsel intill detaljplanerat område eller inom vattenskyddsområde. Kontakta miljöenheten i Sala om du har frågor om detta.

byggmiljo@sala.se
0224- 74 70 00

Kan jag lämna in min deklaration hos kommunen?

Svar:

Nej, däremot kan kommunen ge dig information om var närmaste kontor finns.

Jag har fått ett jobb med sådana arbetstider att jag inte hinner lämna och hämta mitt barn från fritids. Kan mitt barn få skolskjuts till och från fritids?

Svar:

Nej, skolskjuts omfattar endast transporter till och från skolan. Transporter till och från fritids är vårdnadshavarens ansvar.

Mitt barn har brutit benet och behöver skolskjuts. Får mitt barn det?

Svar:

Alla barn och elever i Heby kommun är olycksfalsförsäkrade, försäkringen gäller dygnet runt. Du tar kontakt med försäkringsbolaget angående hur anmälan och ersättning för ev. skolskjuts ska ske. Information kring försäkringen hittar du länken nedan.

När behöver jag söka serveringstillstånd?

Svar:

Information finns på länken nedan.

Mitt barn ska operera ett knä och måste ha transport till skolan en tid efteråt. Får mitt barn det?

Svar:

Vid en planerad operation ska ni ta kontakt med ert eget försäkringsbolag i första hand.

Vi vill att skolskjutsen ska hämta vårt barn vid bostaden istället för vid påstigningsplatsen. Det är dålig väg och inga gatlyktor där vi bor. Går det?

Svar:

Enligt skolskjutsreglementet ska eleven ta sig från hemmet till anvisad påstigningsplats. Det är vårdnadshavarens ansvar att följa sitt barn till påstingningsplatsen om så behövs.

Vårt barn får inte skolskjuts men vi har mätt att sträckan till skolan med avståndsmätaren i bilen och avståndet överstiger den gräns som är satt. Gäller inte det?

Svar:

Nej, avståndet beräknas via kortaste gångbara väg.

Hur anmäler jag ett farligt träd/riskträd till kommunen?

Svar:

Ett riskträd utgör en uppenbar fara för liv och egendom. Det betyder att om det skulle falla ner så kan människor, hus, bilar med mera komma till skada.

Ett riskträd har till exempel många stora döda grenar, sprickor, håligheter, svampar eller avbrutna grenar. Placeringen av trädet är också avgörande för om det utgör en risk; om trädet står nära t.ex. en elledning, en fastighet, en trafikerad väg, en gång- och cykelväg eller allmänna områden där människor vistas (t ex lekplatser och parker).

Kommunen tar ner träd på kommunal mark som bedöms som en risk för personer eller egendom. I övrigt jobbar vi områdesvis och tar in synpunkter på träd som skymmer sikt eller skräpar ner. I de fall riskträd står på privat mark är det den fastighetsägaren som är ansvarig.

För riskträd på park- eller naturmark i tätorten ring  0224-360 00 eller mejla information@heby.se.

Hur gör jag om jag vill ta bort träd och buskar på kommunens mark?

Svar:

Har du önskemål om att få gallra i skogsområde eller annan naturmark som kommunen äger ska du kontakta mark- och planeringsenheten. Vi skickar ut ansökningshandlingar, undersöker vilka lösningar som är tänkbara och gör slutligen besök på plats. Besöken brukar samordnas så att de genomförs vid ett eller två tillfällen varje år. Därefter får vissa fastighetsägare tillstånd att fälla specifika träd och/eller röja specifik vegetation. Ring enheten (vxl 0224-36000) om du vill att vi ska titta på något vid din fastighet!

Är vi överens om vilka åtgärder du får utföra, upprättar vi ett avtal som friskriver kommunen från ansvar vid eventuell olycka. Vi ritar också upp på karta vilken vegetation som kan tas bort. Tar du bort mer än vad som är överenskommet kan det förenas med vite.

 • Relaterad information Skog

Till vem anmäler jag nedskräpning?

Svar:

Till vilken du ska vända dig för att anmäla upphittat skräp beror på vilken typ av nedskräpning som det är tal om. Att medvetet eller av slarv skräpa ner utomhus är ett brott som man kan dömas till böter eller fängelse för i upp till ett år. Du kan vända dig till Miljöenheten om du träffar på större mängder av avfall och skräp på fel plats. Särskilt allvarligt är det om skräpet utgörs av så kallat farligt avfall. Om en bostadstomt är nedskräpad och i allmänt ostädat skick, kan du kontakta Byggenheten. Heby kommun delar Bygg- och miljöförvaltning med Sala kommun så länkarna kommer att ta dig till Sala kommuns hemsida.

När det gäller nedskräpning längs allmänna vägar är det Trafikverket som ansvarar för renhållning. Det gäller även rastplatserna längs vägarna. Här kan du läsa mer om vilka vägar som Trafikverket ansvarar för.

Filtrera på kategorier

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>