Hantering av personuppgifter inom musikskolan

Dina personuppgifter hanteras i samband med ansökan, schemaläggning, registrering av närvaro, registrering gällande hyra av instrument och för att sköta övrigt pedagogiskt arbete.

Personuppgifterna används för att kunna kontakta dig som elev och vårdnadshavare, för fakturering och för att driva den pedagogiska verksamheten. Utifrån detta finns det rättslig grund att behandla dina personuppgifter. Uppgifterna används inte i något annat syfte.

Vi sparar uppgifter om ditt namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer samt om det finns några relevanta övriga upplysningar. Dina uppgifter kommer sparas under tiden du är elev i musikskolan och vi behöver hantera uppgifterna. När du slutat i verksamheten raderas uppgifterna ett år efter avslut eller om du ber oss ta bort dem. Dina uppgifter kommer inte överföras till tredje land utanför EU.

Kultur- och fritidsnämnden i Heby kommun är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring (dataportabilitet) eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta Heby kommun på 0224-360 00 eller information@heby.se, varefter din begäran kommer att prövas.

Dataskyddsombud i kommunen är Joakim Söderberg,han nås via Joakim.soderberg@heby.se eller på telefonnumret 0224-363 62.

Har du synpunkter på Heby kommuns behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet inom området, adressen är Box 8114, 104 20 Stockholm,datainspektionen@datainspektionen.se, telefonnummer 08-657 61 00.

Dataskyddsombud
Joakim Söderberg
Joakim.soderberg@heby.se
0224-363 62

Kontakt musikskola
Heby Musikskola
744 88 Heby

Kontakt musiklärare
(Kom ihåg att frånvaroanmäla till din lärare!)

Anmälan och allmän information
Elise Teinler
0224-360 32