Inventering av svampar i sandiga tallskogar

Inventering av svampar i sandtallskog pågår!

I år när det är svampår så passar det bra att inventera vilka svampar som växer i sandtallskogen på åsen i Heby kommun. Detta görs i ett så kallat LONA-projekt som delfinansieras av Naturvårdsverket. Projektet är initierat av Heby kommun och Naturföretaget som utför inventeringen och som gjort liknande inventeringar i andra områden.

Åsbarrskogar är en ansvarsnaturtyp för Uppsala län och många svamparter i dessa skogar är rödlistade och ingår i åtgärdsprogrammen för rödlistade fjälltaggsvampar. Inventeringens syfte är att visa arter som finns i områden, vilka områden som har höga biologiska värden, och ge en indikation på hur dessa områden bör skötas i framtiden. Vi kommer att ta kontakt kommer med markägare på vars mark man gör fynd av rödlistade eller på andra sätt intressanta arter.

Området som inventeras är främst Dalkarlsåsen mellan Heby och Dalälven, totalt ca 2000 hektar. Inventeringen startades måndagen den 21 september 2017 och beräknas pågå i ca en månad.

Om du har frågor om inventeringen så kontakta Camilla Winqvist 0224-36120 Camilla.Winqvist@heby.se