Risänge hage – restaurerad pärla

Fältgentiana i Risänge hage

Fältgentianan med sina vackra, blåa blommor är en tvåårig växt som har svårt att klara sig i marker som gödslas eller inte betas. Igenväxning med örnbräken är också ett hot.

Välkommen till Risänge hage i Harbo!

Hagen har under de senaste åren restaurerats efter att ha varit obetad under en längre tid. För ett par år sedan var marken täckt av den stora ormbunken örnbräken och delar var igenvuxen med träd och buskar. Sedan dess har träd huggits ned, stängsel satts upp, örnbräken röjts bort och djur betar markerna igen. Syftet med restaureringen var att återställa betesmarken till sin forna glans så att betesmarkens arter kan överleva här på lång sikt.

I Risänge finns många så kallade hävdgynnade arter, det vill säga arter som gynnas av bete eller slåtter. Exempel på sådana växter är kattfot, darrgräs, ormrot, slåtterfibbla och ängsvädd. Här finns också hotade arter som gör att skötseln av betesmarken måste anpassas så att delar av hagen inte betas när de blommar och sätter frö. Dessa arter är fältgentiana och finnögontröst. Förutom många växtarter finns olika fjärilar och fåglar som buskskvätta och stenskvätta.

Restaureringen har utförts som ett samarbete mellan mark- och djurägare, Länsstyrelsen, Upplandsstiftelsen och Heby kommun. Länsstyrelsen har bekostat röjning med hjälp av medel från åtgärdsprogram för hotade arter. Heby kommun och Upplandsstiftelsen har genomfört ett LONA-projekt för att stängsla marken, röja örnbräken och sprida information om betesmarkens värden.

Guidade turer hålls i hagen ibland, håll utkik på kommunens hemsida!

Rapportera gärna in arter du ser här på Artportalen (www.artportalen.se).

Tänk på att det går djur i hagen under hela växtsäsongen, så ingång sker på egen risk och hund måste hållas kopplad.

Tänk också på att inte lämna några grindar öppna och att det är el i stängslet!

Mer information om området

Arbetet med restaureringen av Risänge hage, att sprida information om vilka djur och växter som finns där, och att göra området mer tillgängligt för allmänheten har skett i ett s.k. LONA-projekt som drivits av Heby kommun tillsammans med Upplandsstiftelsen.

Syftet med Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är att skydda naturen och göra den tillgänglig. LONA ska också stimulera kommunernas och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang.

Risänge hage ligger ca 2 km öster om Harbo längs Björklingevägen.

Infart mittemot mjölkgården. Parkera nere på gårdstunet. Gå sedan en liten traktorväg förbi ladugården så ser du hagen rakt framför dig.

Kontakt

Camilla Winqvist
Miljöstrateg
0224-361 20
Camilla.Winqvist@heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>