Färnebofjärdens nationalpark

Färnebofjärdens Nationalpark – ett myller av liv vid Norrlandsgränsen

De återkommande översvämningarna som i årtusenden präglat Nedre Dalälven, har skapat en mycket särpräglad natur – en mosaik av speciella miljöer med ett mycket rikt växt- och djurliv.

Den biologiska gränsen mellan Norrland och övriga landet sammanfaller med Nedre Dalälven. Detta kalla ”Limes Norrlandicus” och visar sig genom en mångfacetterad blandning av olika naturtyper. Myrmark och barrskog med norrlandskaraktär möter lövskog med inslag av ek och lind. Detta gör att nationalparken har ett mycket artrikt djurliv. Särskilt välkänt är fågellivet som torde ha få motsvarigheter i landet. Över hundra arter häckar regelbundet. Bland skogsfåglarna kan nämnas att samtliga svenska hackspettsarter häckar i området, t ex gråspett och mindre hackspett samt flera ugglearter, bland annat slaguggla, liksom tjäder och järpe. Havsörn, fiskgjuse, trana och storlom är några av de våtmarks- och vattenbundna fåglar som häckar i nationalparken Färnebofjärdens vatten blir tidigt isfria och fungerar också som rastplats för bland annat sångsvanar, vilka kan förekomma i hundratal.

Du kan exempelvis vandra, paddla, fiska och skåda fågel i Färnebofjärdens nationalpark. Huvudentréer är Östa camping och området Gysinge-Sevedskvarn. Sevedskvarn nås från söder via riksväg 56. På Mattön vid Sevedskvarn, liksom vid Östa Camping, finns utomhusinformation om parken. På Mattön finns en skyltad naturstig. Andra utgångspunkter för besök är bland annat Färnebofjärdens Camping, Skekarsbo, Östa, Ista och Tyttbo. Stora delar av nationalparken kan ses från ett utsiktstorn vid Skekarsboberget.

Tänk på följande i nationalparken:

  • Inom vissa områden råder tidvis tillträdesförbud på grund av det känsliga fågellivet. Var uppmärksam på skyltningen i parken.
  • Du får inte skada växtligheten. Det gäller även döda träd. Det är förbjudet att bryta kvistar eller plocka och gräva upp växter. Du får dock plocka bär och svamp.
  • Du får inte medvetet störa djurlivet genom att klättra i boträd, samla insekter mm.
  • Hundar måste hållas i koppel.
  • Du får bara tälta och elda vid i parken uppskyltade platser.

Relaterat