Bakgrund

Beslut
Hebys kommunfullmäktige gav den 18:e december 2017 (Kf § 144 Dnr 2015/42), kommunens vård- och omsorgsnämnd i uppdrag att upphandla ett hyresavtal för nya vård- och omsorgsplatser.
Hyresavtal har nu per 20200917 tecknats på 20 år för vård- och omsorgsboendet och på 10 år för kontoret för Hemtjänst och hemsjukvård.
Kommunen kommer därmed inte att själva äga boendet utan det kommer en extern fastighetsägare att göra.

Fastighetsägare
Den externa fastighetsägaren heter Hajime AB. Hajime AB ägs till 50 procent av en pensionsfond som heter NSF IV Sweden Care Holding AB och till 50 procent av Drevviken Fastighetsförvaltning AB. Pensionsfonden NSF kontrolleras och förvaltas av NREP som är ett långsiktigt bolag som bland annat äger en hel del vård- och omsorgsboenden. Drevviken Fastighetsförvaltning AB utvecklar vård- och omsorgsboenden över landet.

Dialogprocess
För att optimera utformningen av det nya boendet samt skapa goda ekonomiska förutsättningar för genomförbarheten, valde kommunen att driva projektet i form av en dialogprocess. En inbjudan att delta i processen för att bli den nya fastighetsägaren i Heby skickades ut brett till marknadens aktörer januari 2019 och 14 stycken aktörer visade intresse. Projektledningen i Heby träffade alla 14 aktörer och tog referenser. Därefter bantades antalet ner till tre stycken fastighetsägare som kommunen hade förhandling med för att nå de mest fördelaktiga villkoren i kombination med den bästa utformningen av boendet. Slutligt valde Heby kommun NREP/Drevviken fastighetsförvaltning, som bildat ett gemensamt bolag som heter Hajime AB.

Stabil ekonomi och organisation
Det var viktigt för Heby kommun att fastighetsägaren var en långsiktig part med stabil ekonomi och organisation. Med de tre utvalda aktörerna, som alla föll inom ramen för kraven, hölls dialog under våren 2019, varav Byggherren NREP/Drevviken senare valdes ut under hösten 2019. Den valda aktören hade den mest attraktiva hyran i kombination med utformning av ett boende som inte känns institutionellt. Dessutom finns en stor portion kunskap som bidrar till att det blir ett bra boende och moderna kontorslokaler.

Arbetar med ny detaljplan
För projektets genomförande har ett obebyggt markområde avsatts i tätortens centrala delar, en fastighet som förvärvats av Västerlövsta församling. Detaljplanen för boendet har vunnit laga kraft och för närvarande pågår fastighetsbildning för skapandet av fastigheten. Ärendet ligger nu hos Lantmäteriet. Detaljplan medger vård- och omsorgsbostäder och kontor.
Inom den blivande fastigheten kommer tre verksamheter få lokaler; vård- och omsorgsboende, hemtjänst och hemsjukvård. Alla tre är kommunala men boendet och kontorsverksamheten har separata hyresavtal och ramhandlingar som beskriver krav och funktion på lokalerna.

Entreprenaden kommer att föregås av LOU-upphandling
Byggherren tillika den blivande fastighetsägaren Hajime AB avser att utveckla fastigheten med ett vård- och omsorgsboende med tillhörande lokaler för hemtjänst och hemsjukvård. I samband med försäljningen av fastigheten har hyreskontrakt tecknats med Heby kommun avseende vård- och omsorgsboende med tillhörande lokaler för hemtjänst och hemsjukvård.
Entreprenaden av vård- och omsorgsboendet samt tillhörande lokaler föregås av en kommunal LOU-upphandling där de tecknade entreprenadavtalen överlåts till byggherren, tillika fastighetsägaren. Förfrågan för att hitta en entreprenör som kan bygga boendet och kontorslokalerna är nu ute på entreprenadmarknaden och under oktober ska anbuden vara inne. Kommunen kommer utvärdera och tilldela en entreprenör uppdraget att bygga boendet. När tilldelning har skett övertar fastighetsägaren entreprenadkontraktet och således byggherreansvaret.

Projektering gjord, upphandling av entreprenaden pågår
Under våren 2020 fokuserade en stor grupp inom kommunens verksamhet och den blivande fastighetsägaren på att utforma boendet och kontorslokalerna mer i detalj. I början av september gick byggentreprenaden ut på LOU upphandling och byggnationen startar någon gång våren 2021. Boendet planeras vara inflyttningsklart hösten 2022.

Projektet drivs av en tjänstemannastyrgrupp bestående av kommundirektör, ekonomichef, förvaltningschef vård- och omsorg och förvaltningschef samhällsbyggnad. Den svarar mot en politisk styrgrupp bestående av utvalda politiker från vård- och omsorgsnämnden.
En projektgrupp bestående av personal från olika verksamheter har arbetat närmast den blivande fastighetsägaren under förhandling och utformning av boendet, allt för att säkerställa att det blir ett boende och kontorslokaler som uppfyller krav från verksamheten.

Parallella processer
Parallellt med processen att förhandla och utforma lokaler för boendet och kontorslokalerna pågår processer kring organisation och bemanning inom vård- och omsorgsförvaltningen. Det pågår processer kring inköp av konst till boendet samt val av möbler och inredning.
Dessutom arbetar man med förhandling med leverantörer och kravställan kring boendets trygghetssystem och passagesystem.

 


Kontakt

Nasser Ghazi
Lokalstrateg
0224-361 65
Nasser.ghazi@heby.se