Avgifter för äldreomsorgen

Från och med 1 januari 2021 gäller nya avgifter i Heby kommun för alla som har insatser från äldreomsorgen
Avgifterna regleras i socialtjänstlagen och baseras på prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet fastställs av regeringen och justeras varje år.

Den högsta avgift som du maximalt kan komma att betala per månad är 2 184 kronor (maxtaxa). Avgifter för mat och hyra på våra vård- och omsorgsboende tillkommer och är alltså inte inräknade i de 2 184 kronorna. Även förbrukningsmaterial på vård- och omsorgsboende tillkommer och ingår inte maxtaxan.

Här kan du se vad det kostar att ha äldreomsorg i Heby kommun. Vad du får betala beror på hur din ekonomi ser ut, men det finns en gräns för hur mycket du som mest behöver betala per månad, den så kallade maxtaxan 2 184 kronor (2021).

Vad kostar hemtjänst?

Hemtjänst service och omvårdnadsinsatser 320/250 kronor/timme
Ledsagarservice 260 kronor/timme
Avlösarservice 1-12 timmar gratis därefter 260 kronor/timme

 

Vad kostar andra insatser när jag bor hemma?

Dagvård demens 180 kronor/dag
Korttidsplats – växelvård 230 kronor/dygn
Trygghetslarm 285 kronor/månad
Hemsjukvård 330 kronor/månad

Installationsavgift trygghetslarm 400 kronor/gång

 

Du behöver aldrig betala dubbla avgifter Du som har hemtjänst och tillfälligt flyttar in på korttidsplats – växelvård.
När du inte använder hemtjänsten betalar du inte för den. I stället betalar du en dygnsavgift på 230 kr per dygn om du är på korttidsplats – växelvård.

Vad kostar vård- och omsorgsboende?

På vård- och omsorgsboendet betalar du för omsorg, måltider, hyra och en avgift för förbrukningsmaterial.

Omvårdnadsavgift (maxtaxa) 2 184 kronor/månad
Matabonnemang 4 185 kronor/månad

Hyra enligt hyreskontrakt

Förbrukningsmaterial  200 kronor /månad

Du betalar så mycket som du kan

För att alla, oavsett inkomst, ska ha möjlighet till äldreomsorg betalar du så mycket som du kan för hjälpen som du får från kommunen. Det kallas för att du betalar utifrån ditt avgiftsutrymme. Som mest får du betala 2 184 kronor i månaden för äldreomsorgen. Kostnader för bland annat mat och hyra tillkommer.
Första gången du får någon form av biståndsbedömd insats, trygghetslarm eller får beslut om hemsjukvård får du en blankett – Beräkningsunderlag, där du ska fylla i dina uppgifter om inkomst och boendekostnad. För att vi ska kunna räkna ut ditt avgiftsutrymme måste du fylla i blanketten och skicka tillbaka den till kommunen inom två veckor. Om du inte skickar tillbaka ett ifyllt Beräkningsunderlag till kommunen inom två veckor, får du betala den högsta avgiften
(2 184 kronor per månad). Kostnader för bland annat mat och hyra tillkommer.
OBS! det är mycket viktigt att du skickar med underlag som kontoutdrag, hyresfaktura m.m. som styrker din inkomst och boendekostnad som du skrivit i Beräkningsunderlaget.

Du lämnar in uppgift om din/dina inkomster till oss på beräkningsunderlaget.
Du kan även ladda ner blanketten: Beräkningsunderlag

Om du reser bort eller får hjälp på annat sätt
För att få reducering av hemtjänstavgiften/omvårdnadsavgiften måste du meddela att du ska resa bort eller får hjälp på annat sätt minst en vecka i förväg.

Särskilt boende
En reducering sker om du varit bortrest eller vistats på sjukhus mer än tre dagar. Avgiften reduceras då från den fjärde dagen, reducering av avgiften sker på nästkommande faktura. Hyran betalar du som vanligt.

Relaterat

Kontakt

0224-361 67

Telefontid
Måndag 08.00–10.00
Tisdag 08.00–10.00
Onsdag 13.00–15.00
Torsdag 08.00–10.00

carina.pettersson@heby.se
Övriga tider vänligen lämna meddelande så ringer vi upp eller mejla oss din fråga.

Besöksadress
Vård och omsorgsförvaltningen
Storgatan 3
744 88 Heby