Effektiv och nära vård

Ett omställningsarbete för att möta dagens och framtidens behov

Effektiv och nära vård 2030 heter det regionala omställningsarbete som Region Uppsala och länets kommuner arbetar med för att möta dagens och framtidens behov inom hälso- och sjukvården. Vi blir allt äldre och mår allt bättre. Vi blir också allt färre i arbetsför ålder och det ställer nya krav på hälso- och sjukvården.

Vården ska flyttas närmare patienterna

I framtiden ska vården vara nära, effektiv, förebyggande och hälsofrämjande. Vården ska flyttas närmare patienterna, både geografiskt, tillgängligt och relationsmässigt. En del av arbetet handlar om att använda vårdens resurser på bästa sätt. Därför kommer viss specialiserad vård att koncentreras medan den vård som behövs mer ofta ska vara mer tillgänglig.

God samverkan är grunden 

I arbetet har fokus lagts på att hålla samman vårdkedjan. God samverkan mellan sjukvård, primärvård och den kommunala omsorgen ska lägga grund till ett bra förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Närmare vård med hjälp av vårdcentrum

Vårdcentrum ska finnas i kommunerna eller nära kommunerna och ge en närmare vård. Vårdcentrum är fysiska platser som kan ha olika vårdinsatser. Exempel på vårdinsatser kan vara vård i hemmet och mobila team, närmottagningar, hälsocentraler (idag vårdcentraler), hälsocentraler med särskilda uppdrag, närvårdsplatser och specialiserad vård utanför sjukhus. I Heby kommuns fall kommer vårdcentrum att finnas i Uppsala centralort men vissa delar av Vårdcentrums vårdinsatser kan finnas lokalt i Heby kommun. Under 2021 införs vårdcentrum i Region Uppsala och Tierp/Älvkarleby och Centrala Uppsala är först ut med att upprätta vårdcentrum.

 – Lokalt startar vi upp arbetet med äldremottagning och förstärkt geografiskt hälsouppdrag som båda utgår från våra vårdcentraler och som sker i samverkan med kommunens verksamheter. I de arbetet fokuserar man på att komma in så tidigt som möjligt för att kunna arbeta förebyggande och hälsofrämjande. I omställningsarbetet finns också den psykiska hälsan med som en viktig del och när de gäller barn och unga arbetar vi bland annat med att ta fram tidiga samordnade insatser för barn och unga. Styrkan i omställningen är att vi gör de tillsammans säger Mina Hagenvall, närvårdsstrateg i Heby kommun och Region Uppsala. 

Kontakt
Mina Hagenvall, närvårdsstrateg
mina.hagenvall@heby.se
0224-363 53