Funktionsnedsättning och psykisk ohälsa

Att ha en fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning innebär att man på grund av sjukdom eller skada kan ha svårt att fungera utan hjälp i sitt dagliga liv. Om du är i behov av stöd i vardagen kan du ansöka om insatser via Socialtjänstlagen eller Lagen som stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

För personer över 18 år med långvarig psykisk funktionsnedsättning och som upplever stor svårigheter i vardagen finns möjlighet att ansöka om stöd enligt Socialtjänstlagen. Det kan vara t.ex. boendestöd, kontaktperson, ledsagning, sysselsättning eller boende med särskild service. Vid ansökan krävs ett läkarintyg.

LSS
LSS är en rättighetslag som ger dig som omfattas av lagen rätt till särskild hjälp. Målet för insatserna enligt LSS är att främja människors jämlikhet i levnadsvillkoren och fulla delaktighet i samhällslivet. Verksamheten ska grundas på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet.

Lagen finns till för att personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ska få stöd i det dagliga livet. För att få en insats beviljad enligt LSS ska man tillhöra någon av lagens personkretsar:

 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
 3. Personer med annan varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om det är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Insatser enligt LSS

För att ta del av insatser enligt LSS måste man tillhöra någon av ovanstående personkretsar samt att det ska vara utrett att du behöver insatsen och att behovet inte är tillgodosett på annat sätt. Lagen innehåller bestämmelser om tio olika insatser:

 • Rådgivning och annat personligt stöd (ges av landstinget)
 • Personlig assistans utförs av entreprenör
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar
 • Boende med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna

Om du inte uppfyller kriterierna för insatser för LSS kan du ansöka om stöd och hjälp enligt Socialtjänstlagen.

Kontakt

Frågor om LSS-lagstiftningen eller göra en ansökan

Telefontid
Måndag–tisdag, torsdag–fredag 08.30–10.00
Onsdag 13.00–14.00
Är du född dag 1-16 under månaden ringer du 0292–719 55
Är du född dag 17-31 under månaden ringer du 0224–362 22
I övrigt kan du lämna meddelande så ringer vi dig så snart vi kan.
bistandsenheten@heby.se


Psykiskt funktionshinder och behov av hjälp och stöd

Telefontid
Måndag–tisdag, torsdag–fredag 08.30–10.00
Onsdag 13.00 – 14.00
Är du född dag 1-16 under månaden ringer du 0292-719 55
Är du född dag 17-31 under månaden ringer du 0224-362 22
I övrigt kan du lämna meddelande så ringer vi dig så snart vi kan.
bistandsenheten@heby.se


Heby kommuns växeln
0224-360 00

Besöksadress
Vård och Omsorgsförvaltningen
Storgatan 3, Heby

Postadress
Vård och Omsorgsförvaltningen
Biståndsenheten
Heby Kommun
744 88 Heby

Relaterat

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>