Förvaltningar och verksamhet

Här presenterar vi kort våra förvaltningar. Du hittar också kontaktuppgifter till varje förvaltnings ledning här.

Glad kvinna utomhus med utsträckta armar mot kameran, förvaltningschef Åsa Nylander

Åsa Nylander, chef Samhällsbyggnadsförvaltningen

Central förvaltning är kommunstyrelsens förvaltning. Vår övergripande funktion är att vara lednings-, samordnings,- och serviceorgan mellan kommunstyrelsen, övriga nämnder och förvaltningar. Vi företräder också koncerngemensamma intressen.

Här arbetar vi också med utvecklingsfrågor, ekonomi och personal. Vi ansvarar för kommunikation och service till dig som invånare.

Kommundirektör

Emma Burstedt
0224-361 19
emma.burstedt@heby.se

Staben

Marie Löfgren
Beredskapssamordnare
0224-361 11
marie.lofgren@heby.se

Kommunkansli

Kommunkansliet ansvarar för kommungemensamma frågor. Vi har hand om kommunikation, digitalisering, arkiv, diarium och medborgarservice. Här arbetar också kommunsekreterare och övriga nämnders sekreterare.

Karin Eljansbo
Kanslichef
0224-361 13
karin.eljansbo@heby.se

Sebastian Runbom
Vikarierande kommunsekreterare
0224-362 42
sebastian.runbom@heby.se

Camilla Röjerås
Enhetschef Kommunikationsenheten
0224-362 67
camilla.rojeras@heby.se

Ekonomienheten

Ekonomienheten ansvarar för kommunens övergripande budget, redovisning och uppföljning. Här arbetar också vår jurist och vår upphandlingsansvariga.

Bo Strömquist
Ekonomichef
0224-360 21
bo.stromquist@heby.se

Personalenheten

Personalenheten ansvarar för löner, pensioner, personalförsäkringar och personaladministration. Här arbetar vi också med att stötta kommunens chefer i arbetsmiljöfrågor och andra frågor som rör medarbetarna.

Mats Jällrud
Personalchef
0224-361 50
mats.jallrud@heby.se

Hållbarhetsenheten

Hållbarhetsenheten ansvarar för kommunens hållbarhetsfrågor, Agenda 2030. Här ingår social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Inom enheten finns närvårdsstrateg, näringslivsstrateg, miljöstrateg och landsbygdsutveckling.

Mina Hagenvall
Hållbarhetschef
0224-363 53
mina.hagenvall@heby.se

Åsa Nylander
Förvaltningschef
0224-361 80
asa.nylander@heby.se

Hanna Emilsson
Teknisk chef
0224-361 66
hanna.emilsson@heby.se

Per Lithammer
Kultur- och fritidschef
0224-360 46
per.lithammer@heby.se

Stina Röjerås
Biträdande kultur- och fritidschef
0224-360 41
stina.rojeras@heby.se

Matilda Johansson
Mark- och planeringschef
0224-361 64
matilda.johansson@heby.se

Katarina Virhammar
Kostchef
0292-719 01
katarina.virhammar@heby.se

Mikael Sandin
Biträdande kostchef
0224-36174
mikael.sandin@heby.se

Åsa Johansson
Förvaltningschef
0224-360 99
asa.johansson@heby.se

Anders Stjernlöf
Verksamhetschef äldre och funktionsstöd
0224-360 22
anders.stjernlöf@heby.se

Karin Johansson
Verksamhetschef vård- och omsorgsboende
0224-645 97
karin.johansson@heby.se

Anna Pierrou
Verksamhetschef individ- och familjeomsorg/bistånd
0224-360 87
anna.pierrou@heby.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 mars 2024
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin