Tillstånd och regler

Du kan behöva tillstånd för aktiviteter på gator eller offentliga platser. Det gäller till exempel när du ska gräva eller sätta ut farthinder.

Två män och en kvinna står i orangea västar framför grävmaskin och pratar

Tillstånd för att gräva eller schakta

Du behöver tillstånd när du ska gräva eller schakta i mark, anläggning eller väg som kommunen äger. Du behöver också tillstånd när du ska gräva på privat mark där kommunen har intresse. Det kan vara:

 • Vattenskyddsområden
 • Naturskyddsområden

Ansök om grävtillstånd Pdf, 288.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Observera att en ledningsanvisning inte är samma sak som grävtillstånd. Läs mer om det längre ner.

Ja, du behöver alltid ha ett avtal med oss innan du kan söka grävtillstånd. Det gäller till exempel om du planerar att lägga ner ledningar i kommunens mark. Kontakta oss för avtal.

Om ditt ärende gäller fiber

Filip Andersson, infrastrukturstrateg
0224-362 26
filip.andersson@heby.se

Övriga ärenden och ledningsdragningar

Linnea Rustemi, mark-och exploateringshandläggare
0224-360 56
linnea.rustemi@heby.se

Om du redan har ett avtal behövs ändå samråd

Ibland händer det att vissa aktörer redan har ett övergripande markavtal som medger placering i vår mark. Det är dock viktigt att placeringen blir så bra som möjligt och går hand i hand med kommunens planer. Därför ska alla placeringar ske i samråd med vår infrastrukturstrateg eller markförvaltare innan du söker tillstånd att gräva.

Vi kommer alltså inte att bevilja tillstånd förrän ledningsdragningen har fått okej från oss.

Nej, ledningsanvisning är inte samma sak som tillstånd.

En ledningsanvisning söker du när du ska gräva i din privata mark, till exempel i din villaträdgård. Det kan vara en karta eller en markering över var ledningarna går.

Du bör alltid ha en ledningsanvisning om du använder ett annat verktyg än en vanlig handspade. Innan du börjar gräva ska du ansöka om och få en ledningsanvisning.

Till Ledningskollen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En trafikordningsplan är en plan som ska se till att de som arbetar inom eller intill en gata eller väg ska ha en säker arbetsmiljö. Den ska också se till att alla trafikanter kan passera på ett trafiksäkert sätt. Det är speciellt viktigt med trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter som gående och cyklister.

Du behöver en trafikordningsplan (TA-plan) när du ska gräva på allmän plats och vid arbeten som påverkar trafiken inom Heby kommun.

Om trafikordningsplanens innehåll

 • TA- planen ska visa vilka skyltar som ska användas och var skyltarna ska stå.
 • Om det behövs extra skydd för arbetarna ska det också beskrivas och visas på ritning och i text.
 • Det ska framgå var trafikanter kan ta sig förbi om de inte kan passera vid arbetsplatsen. Det ska vara lätt att förstå och vara tydligt för alla.
 • Behöver hela gatan stängas av ska du beskriva var trafiken ska åka i stället.
 • Det ska finnas en person som är ansvarig (utmärkningsansvarig) på arbetsplatsen.

Vi granskar planen

Vi granskar din trafikordningsplan efter att du skickat in den. Det kan hända att vi vill att du kompletterar den innan den är klar att användas.

Blankett TA-plan Pdf, 758 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan behöva andra tillstånd utöver grävtillståndet. Det kan vara aktuellt med exempelvis strandskyddsdispens, bygglov eller tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter.

Vid till exempel grävning i naturmiljöer som Natura 2000-områden kan du också behöva tillstånd från Länsstyrelsen eller andra myndigheter.

Tänk också på att du måste ha markägarens tillstånd för att gräva.

Till bygga nytt, riva eller installera

Du har ansvar för att återställa schaktet i gata, gångbana, gc-väg och övriga ytor upp till bundet bärlager, alternativt slitlager där bundet bärlager inte finns. Du meddelar oss när ditt arbete är klart så att vi kan göra en slutbesiktning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen återställer därefter det som är kvar, det vill säga bundna bärlager och slitlager. Vi fakturerar sedan kostnaden för arbetet.

Viktigt om kostnaden

Du som ledningsägare ska ersätta oss för den faktiska kostnaden för återställningsarbetet, plus ytterligare 30 procent av kostnaden för eventuella justeringar i framtiden.

Upplåtelse av allmän platsmark

Till allmän platsmark räknas gator, vägar, gång- och cykelbanor, parkeringsplatser och torg. Parker, lekplatser och badplatser är också allmän platsmark.

Tillstånd krävs

Du behöver söka tillstånd hos polisen om du vill använda kommunal allmän platsmark för exempelvis försäljning, foodtrucks, demonstrationer, skyltning, gatupratare, uteservering, filminspelning, containeruppställning eller liknande. Offentliga tillställningar som marknader, valborgsfirande och stadsfester kräver också tillstånd. Sök tillstånd hos polisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om tillstånd

Det är hos polisen du ansöker om tillstånd. Men du kan som ett första steg ta kontakt med kommunen och undersöka möjligheten att använda den tilltänkta platsen. Det är inget du måste göra, men det kan underlätta processen.

Frågor som rör kommunal mark grönyta:
marie-anne.deleryd@heby.se

Frågor som rör kommunal mark torg/gata:
daniel.hagman@heby.se
tord.lillja@heby.se

Avgifter

I samband med ansökan tar polismyndigheten ut en avgift. Kommunen tar ut en avgift för upplåtelse av allmän platsmark. Avgiften beräknas på följande sätt:

5 kr/kvm/månad. Minimiavgift 500 kr/månad.

När du vill sätta ut en blomlåda som farthinder

Du behöver ansöka om tillstånd för att ställa ut blomlådor som farthinder på din gata. Tillsammans med oss bestämmer du då var blomlådorna ska placeras.

Ansök om att sätta ut en blomlåda Pdf, 95.4 kB, öppnas i nytt fönster.

 • Din ansökan måste vara beviljad av oss.
 • Minst 50 procent av de boende som är berörda måste godkänna lösningen.
 • En kontaktperson på gatan ansvarar för allt som rör blomlådorna. Är kontaktpersonen bortrest måste en ersättare utses.
 • Tillståndet från oss ska förnyas varje år och om förutsättningarna ändras ska du ansöka om tillstånd på nytt.
 • Vi har rätt att dra in eller ändra tillståndet.
 • Du och de andra berörda sköter om blomlådorna och ansvarar för alla kostnader.
 • Blomlådorna ska vara väl synliga och klädda med reflekterande material på alla sidor som är vända mot trafiken.
 • Det ska vara fri sikt minst 50 meter på båda sidor av blomlådorna.
 • Blomlådorna får inte placeras ut närmare än 20 meter från en gatukorsning.
 • Avståndet mellan två grupper av blomlådor ska vara minst 100 meter.
 • Det ska vara minst fyra meter mellan vägkanten och blomlådan på den sidan som motorfordon ska köra på.
 • Blomlådorna kan stå framme 15 maj-15 oktober.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 maj 2024
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord