Harbo-Eklunda bergtäkt

Bergtäkt som omfattas av Sevesolagstiftningen.

Harbo Bergtäkt vid Länsväg 863 med beteckning Harbo Eklunda 1:11.
Omfattas av Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor samt Förordning (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Aktiviteter vid verksamheten

Syftet med verksamheten är att producera bergmaterialprodukter för den regionala bygg- och anläggningsmarknaden. Produktionen innefattar borrning, sprängning, krossning och sortering samt maskinhantering av bergmaterial. Borrning och sprängning sker 1-2 gånger per år i normalfallet. Krossning sker sedan under längre perioder efter sprängningen. Dessa aktiviteter görs av underleverantörer. Mer information om hur detta genomförs finns beskrivet i tillståndet som getts av Länsstyrelsen i Uppsala län.

Riskerna med kemikalierna

Kemiska sprängmedel, som enligt Sevesolagstiftningen klassas som farliga, förekommer vid sprängning i täkten. Dessa är ammoniumbaserade och kan ge hud- och lungskador vid kontakt eller förtäring.

Kontakt med brännbart material kan orsaka brand. Risken för en okontrollerad explosion är mycket liten, sprängmedlet består av olika komponenter, som var för sig inte är explosiva. Det föreligger ingen risk för explosion vid transport eller hantering. Det är först efter blandning i borrhålen i samband med sprängning som ämnet blir explosivt men är även då relativt okänsligt mot friktion, stötar och slag.

Det lagras inga sprängmedel i täkten, dessa tas med och hanteras enbart av underleverantören som genomför sprängningen.

Hur varnas du och vad ska du göra?

Om en olycka skulle inträffa kommer Räddningstjänsten i Sala Heby omedelbart att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren samt övrig personal.

Bedöms händelsen vara så allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten att gå ut med ett Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) via olika kanaler, te.x radio, TV eller mobilapplikationer. Mer information ges då om vad du ska göra t.ex gå inomhus, stänga fönster och dörrar samt ventilation.

Tillsynsmyndighet

Heby kommun är tillsynsmyndighet. Resultaten från tillsynen kan fås via kommunen.

Ägare av driften

Dräneringstjänst, Kvarsta 608, 740 47 Harbo.
Kontaktperson är Elin Lennartsson, VD, telefonnummer 0292-303 61.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 januari 2023
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås