Så kan du påverka

Du som invånare har stor makt att påverka. Du kan rösta, lämna förslag och synpunkter, starta folkomröstningar och mer.

Kvinna lägger sin röst i låda

Du har stor makt att påverka politiken på lokal nivå. Du kan till exempel rösta i vårt kommunala val eller engagera dig i ett politiskt parti. Du kan lämna in en synpunkt eller ett medborgarförslag. Du kan till och med starta en folkomröstning om tillräckligt många stödjer ditt initiativ.

Här har vi samlat information om hur du som medborgare kan påverka.

Var fjärde år är det val i Sverige. Det är val både på nationell nivå och på kommunal nivå. Du är med och väljer vilka politiker som ska styra Heby kommun de kommande fyra åren när du röstar i vårt kommunala val.

I det kommunala valet avgör du och alla andra väljare hur mandatfördelningen i kommunfullmäktige ska se ut. Kommunfullmäktige bestämmer sedan vilka som ska sitta i kommunstyrelsen och i de andra nämnderna som beslutar om kommunens verksamheter.

Du behöver vara 18 år och ha varit folkbokförd i Heby kommun i minst tre år för att rösta i vårt kommunala val.

Du kan ge din åsikt eller synpunkt direkt till våra politiker. Du hittar kontaktuppgifter till alla folkvalda politiker i vårt förtroendemannaregister.

Du är välkommen att lämna en synpunkt om Heby kommun. Din åsikt är viktig eftersom den hjälper oss när vi utvecklar och förbättrar vårt arbete. Du kan lämna klagomål eller åsikter om hur vi kan göra något annorlunda eller vad du tycker att vi gör särskilt bra.

Vi skickar din synpunkt till den verksamhet den gäller. Du som anger dina kontaktuppgifter får besked om vilken handläggare som har hand om din synpunkt. Du blir kontaktad senast inom två veckor.

Offentlighetsprincipen gäller när du är i kontakt med oss. Det betyder att din synpunkt blir en allmän handling och i och med det offentlig.

Du kan komma med förslag på förändring genom medborgarförslag.

Alla som är folkbokförda i Heby kommun har rätt att lämna medborgarförslag som går till kommunfullmäktige. Rätten gäller också för barn, ungdomar och personer som inte har kommunal rösträtt än. Ditt förslag kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för.

Tänk på

  • att förslaget ska vara skriftligt och vara undertecknat av en eller flera personer.
  • att hålla ditt förslag till ett avgränsat område eller ämne.
  • att lämna namnförtydligande, adress och telefonnummer.
  • att förslaget inte får vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller annan författning.
  • att förslaget inte får handla om ett enskilt ärende, till exempel att vi bör bevilja bygglov eller socialbidrag.
  • att förslaget är en allmän handling och offentligt.

Vad händer med ditt förslag?

När du lämnar in ett förslag startar en politisk process där ditt förslag bereds. Kommunfullmäktige fattar sedan beslut och lämnar ofta över det till nämnd eller kommunstyrelse som i sin tur tar beslut om de ska genomföra förslaget eller inte.

Nämnden kan välja att låta en tjänsteperson med sakkunskap i ämnet göra en utredning. Det här kan ta upp till ett år beroende på ditt förslags karaktär och omfattning.

Du kan komma till kommunfullmäktiges sammanträden och ställa frågor direkt till politikerna. Kommunfullmäktige har en frågestund vid varje sammanträde, vanligtvis klockan 18.15.

Du får gärna skicka in din fråga skriftligt senast två dagar före sammanträdet. Då har kommunfullmäktige möjlighet att förbereda ett genomtänkt svar. Men det går också bra att ställa din fråga direkt på plats.

Skicka in din fråga till
Heby kommun
744 88 Heby
eller information@heby.se

Du kan själv engagera dig i ett politiskt parti. Då har du möjlighet att påverka ditt partis politik och själv ställa upp till val. 

Du kan starta ett lokalt initiativ och få till en folkomröstning om en fråga. Folkomröstningar är rådgivande men också ett kraftfullt verktyg för att påverka politiken.

En folkomröstning kräver bland annat att tio procent av alla röstberättigade stödjer initiativet.

Inom Heby kommun är vi angelägna om att leva efter våra riktlinjer, policys och gällande lagar. Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom organisationen.

Vår förhoppning är att det alltid ska kännas naturligt att prata med oss direkt om du ser saker som inte borde förekomma, men även om du vill vara anonym så ska det vara möjligt att påtala problem. Därför erbjuder vi en visselblåsarkanal tillsammans med det externa företaget Lantero.

Kanalen är främst avsedd för att fånga upp allvarliga avvikelser från lag, uppförandekod och liknande. Alla anmälningar kommer att behandlas, men om de bedöms ligga utanför systemets syfte kommer de inte att handläggas enligt systemets rutiner.

För att göra en anmälan använder du länken nedan. Länken går till en extern webbplats där du fyller i ett formulär med relevant information. Ärendet utreds av en särskild utsedd förtroendegrupp eller av en extern och oberoende advokat beroende på ärendets art. Återrapportering sker till kommundirektörens ledningsgrupp inom Heby kommun med förslag på åtgärd eller vidare hantering.

För att garantera din anonymitet rekommenderar vi dig att:

  • Använda en dator utanför Heby kommuns nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.
  • Kopiera och klistra in länken nedan i din webbläsare.
  • Om du har en QR-läsare i mobilen kan du också skanna QR-koden nedan och komma direkt till rapporteringssidan. Se då till att mobilen inte är uppkopplad mot arbetsplatsens wifi.

Länkadresser:

Använd denna webbadress när du vill rapportera:
https://lantero.report/hebykommun

Du kan också använda denna QR kod om du vill rapportera:

QR kod för visselblåsning

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 december 2023
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord