Ansvar översvämningar

Vi har alla ett ansvar för att se till att lindra effekterna vid ett skyfall. Här listar vi vilken aktör som har ansvar för vad när det kommer till att förebygga översvämningar.

Vid skyfall och höga flöden finns det stor risk för att vattendrag svämmar över. Det kan också finnas risk att ledningsnätet inte hinner med att ta hand om allt vatten som kommer vid ett skyfall.

Skyfall kan orsaka stora samhällsstörningar och skador för miljardbelopp. Viktiga samhällsfunktioner kan slås ut vilket kan få stora konsekvenser. Det kan uppstå kostnader till följd av direkta skador på byggnader, infrastruktur och odlingsbar mark, men även indirekta konsekvenser som exempelvis elbortfall och avbrott i transporter och kommunikationer.

Statens ansvar

Staten ansvarar i första hand för forskning, samordning och kunskapsförmedling som bland annat sker via Länsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket.

Länsstyrelsen Uppsala

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet.
De tar fram underlag för kunskap och planering, analyserar hur länet påverkas av klimatförändringen och stöttar kommuner, regionala aktörer och näringsliv i klimatanpassningsarbetet.

Kommunens ansvar

Kommunen har ansvar för stadsplanering och ska ta hänsyn till skyfall och översvämningsrisker. Kommunen har också ansvar för avvattning av kommunala vägar, gator samt gång- och cykelvägar.

I kommunens detaljplaner ska det ingå planering för skyfallshantering. Exempelvis hur mycket grönytor som ska finnas, hur mycket ytor som är hårdgjorda och så vidare.

VA-huvudmans ansvar

Huvudmannen för vatten och avlopp (VA) ansvarar för det allmänna ledningsnätet, det vill säga ledningarna under mark som bland annat möter din fastighets servisledning . Det allmänna ledningsnätet ska vara dimensionerat så att det inte blir överbelastat vid normalt regn.

I vår kommun är Heby kommuns tekniska enhet VA-huvudman. Tekniska enheten ska se till att alla ledningar är väl underhållna och i funktion. Inom ett verksamhetsområde för dagvatten ansvarar Tekniska enheten också för avvattning av allmänna platser och att ta hand om det dagvatten som avleds från enskilda fastigheter till den allmänna VA-anläggningen inom verksamhetsområdet.

Översvämningsskador till följd av att vatten rinner ovan mark faller därmed utanför Tekniska enhetens ansvarsområde.

Mer information om hantering av dagvatten och ansvar

Fastighetsägares ansvar

Du har stort ansvar och en skyldighet att själv vidta förebyggande åtgärder för att skydda din egendom. Läs igenom försäkringsvillkoren för din fastighet så att du vet vad som gäller vid en översvämning. Hör av dig till ditt försäkringsbolag om något är oklart.

Du har som husägare alltid det yttersta ansvaret för att skydda din fastighet, och vid behov återställa hus och tomt.

Du som markägare har ansvar för att underhålla dina vattenanläggningar som diken och invallningar.

Förebygg och hantera översvämning i din fastighet
Hantering av dagvatten och ditt ansvar
Vattenanläggningar - ansvar och underhåll av diken och invallningar

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 maj 2024
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord