Vattenanläggningar - ansvar och underhåll av diken och invallningar

Här hittar du som markägare information om vattenanläggningar och vad som är viktigt att tänka på när det gäller de vattenanläggningar som du äger.

Vattenanläggningar är till exempel diken eller invallningar som syftar till att avvattna mark. De har tillkommit och är dimensionerade för att leda bort vatten från till exempel åker- ängs och skogsmark vid normala högvattenflöden.

Förväntade klimatförändringar med bland annat kraftiga skyfall som följd gör att belastningen på markernas befintliga vattenanläggningar ökar, vilket gör det viktigt att diket är väl underhållet för att klara sin maximala kapacitet.

Ditt ansvar som ägare till en vattenanläggning

Det är Miljöbalken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som styr över vattenverksamhet och vattenanläggningar. Du som äger en vattenanläggning, som ett dike, en invallning eller annan sort ansvarar för den och är enligt Miljöbalken skyldig att underhålla den så att varken allmänna eller enskilda intressen skadas.

Så länge du som äger en vattenanläggning underhåller den på rätt sätt ansvarar du inte för eventuella skador vid långvariga eller höga flöden. Men om det uppstår skada och skadan visar sig vara orsakad av bristande underhåll kan du som ägare bli ersättningsskyldig. En förutsättning för att en skadelidande ska kunna kräva ersättning är dels att du som ägare brustit i ditt underhållsansvar, dels att det är det bristande underhållet som är orsak till skadan.

Viktigt att du underhåller din anläggning

Ett igenväxt dike eller en igensatt trumma kan i flacka områden påverka vattennivån långt uppströms. I kombination med ett kraftigt skyfall kan konsekvenserna bli omfattande med skador på både mark, byggnader och infrastruktur. En invallning som brister kan i värsta fall orsaka fara för människoliv.

Det vi i dagligt tal kallar att "rensa ett dike" är att underhålla det. Underhåll innebär att ta bort till exempel slam, nedrasat material och växtlighet. Enligt lagen är det skillnad på

  • att rensa
  • att gräva
  • att bredda och fördjupa (markavvattning).

När du utför underhåll av ett dike kan alltså olika regler gälla beroende på dikets förutsättningar, vad du vill göra och hur du vill göra det. Mer om underhåll av diken på Länsstyrelsen Uppsala län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljöbalken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Skogsstyrelsen - om dikesrensning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid skyfall

Kommer det väldigt mycket regn som vid skyfall svämmar anläggningen över även om den är väl underhållen. Du är inte tvingad att anpassa din vattenanläggning till ökad risk för skyfall i och med klimatförändringarna. Ser du däremot att din vattenanläggning behöver anpassas för att klara en högre belastning kan du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen Uppsala Län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att göra de anpassningar som krävs.

När det finns fler ägare - dikningsföretag

Dikningsföretag är en juridisk konstruktion där markägare gått samman för att avleda vatten från exempelvis jordbruksmark. De äger då vattenanläggningen i en samfällighet. De samfälligheter som bildades innan 1983 års vattenlag förvaltas enligt den vattenlagstiftning som gällde då. Det är Lantmäteriet och Länsstyrelsen Uppsala Län som är arkivmyndigheter för dikningsföretag/samfälligheter- kontakta dem om du söker information om tillstånd och specifika akter.
Lantmäteriet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen Uppsala Län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta över dikesföretag/markavvattningsföretag

Länsstyrelsen har en digital karta där du kan se vilka dikesföretag/markavvattningsföretag som finns i närheten av där du bor.

  • Välj Mark- och vattenreglerande bestämmelser
  • I underlistan, välj Markavvattningsföretag - Dike och vall, och Båtnadsområde
  • Zooma in till den del av kartan som du är intresserad av

Karta dikesföretag/markavvattningsföretag Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om regler och tillstånd

Jordbruksverket har bland annat bra information kring regler och tillstånd för vattenverksamhet, underhåll av vattenanläggningar och förvaltning av markavvattningsföretag. Till Jordbruksverkets information om vattenanläggningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det kan krävas samråd med Skogsstyrelsen innan du som markägare börjar att rensa dina diken. Det gäller bland annat rensning av diken som kan ha en tydlig negativ påverkan på sjöar och vattendrag. Det krävs också samråd kring diken i eller i anslutning till områden med höga naturvärden. Till Skogsstyrelsens information om dikesrensning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 juni 2024
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord